Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit gedifferentieerde premie WAO 2003

Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Besluit gedifferentieerde premie WAO 2003

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 78, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

Besluit:

Artikel 1

Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 78, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering over het jaar 2003 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende premies en parameters vastgesteld:

Gemiddeld premieplichtig loon

f 53.000,00

Grens grote/kleine werkgever

f 1.325.000

Gemiddeld percentage

2,13%

Maximumpremie grote werkgevers

8,52%

Gemiddeld werkgeversrisicopercentage

1,79%

Rekenpercentage

2,38%

Correctiefactor voor de opslag en korting

1,00

Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever

 

1 jaar bekend

8,13

2 jaar bekend

2,59

3 jaar bekend

1,67

4 jaar bekend

1,27

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gedifferentieerde premie WAO 2003.

Artikel 3

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het rekenpercentage en het gemiddelde percentage, bedoeld in artikel 78, tweede lid, onder a en b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, in werking met ingang van 1 januari 2003.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 24 juni 2002

T.H.J. Joustra

voorzitter Raad van bestuur UWV