Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beleidsregels waarderen en belonen medewerkers EZ

Geldend van 23-06-2002 t/m heden

Beleidsregels waarderen en belonen medewerkers EZ

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 71 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Gehoord het Departementaal Georganiseerd Overleg en de Departementale Ondernemingsraad van het Ministerie van Economische Zaken;

Besluit:

Artikel 1

Het gesprek als bedoeld in artikel 71, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement vindt voor medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken plaats op de wijze die is beschreven in de Nota waarderen en belonen medewerkers EZ, die is opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 2

[Red: Wijzigt het Beoordelingsvoorschrift Ministerie van Economische Zaken 1998.]

Artikel 3

Ingetrokken worden:

  • a. het Beoordelingsvoorschrift CBS en

  • b. de Beleidsregels bewust belonen EZ.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels waarderen en belonen medewerkers EZ.

Dit besluit zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 20 juni 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink