Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overgangsregeling koophuur 2001

Geldend van 23-06-2002 t/m heden

Overgangsregeling koophuur 2001

Artikel 2

De voordelen uit een koophuurwoning als bedoeld in Hoofdstuk II, artikel I, onderdeel AKad, van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 worden bepaald met toepassing van artikel 3.112 van de Wet inkomstenbelasting 2001 voor de gehele woning. De voordelen worden gesteld op 35% van het ingevolge de eerste volzin bepaalde bedrag.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Overgangsregeling koophuur 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris van Financiƫn

,

W. Bos