Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanpassing voorschriften ingevolge het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (2002)

Geldend van 01-07-2002 t/m heden

Aanpassing voorschriften ingevolge het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel (2002)

I. Inleiding/managementinformatie

In deze circulaire worden de verrekeningsbedragen betreffende inwoning, verwarming, energie en water bekendgemaakt, zoals deze per 1 juli 2002 gaan gelden. Voor de ambtenaar voor wie reeds inhoudingen op grond van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel via het IPA-salarissysteem plaatsvinden, zullen de onderhavige wijzigingen voorzover van toepassing automatisch worden aangepast.

II. Aanpassing verrekeningsbedragen inwoning per 1 juli 2002

Omdat er in de sector Rijk geen ambtenaren meer voorkomen waarvoor een inhouding voor verstrekt genot van kost en inwoning geldt, zal in het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel het artikel 2 komen te vervallen. Vooruitlopend daarop worden de bedragen voor de inhouding van kost en inwoning en het verschuldigde bedrag voor kost bij afwezigheid bevroren.

Het maximale verrekeningsbedrag voor het van rijkswege verstrekte genot van inwoning, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel dat altijd medio het kalenderjaar wordt aangepast, blijft daarom € 185,60.

De bedragen van de huurwaarde van dienstwoningen, die mede van belang zijn ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, dienen naar van de zijde van de Belastingdienst is vernomen per 1 juli 2002 met 2,7% te worden verhoogd.

Woningen welke op of na 1 juli 2001 gereed zijn gekomen vallen buiten deze verhoging.

In afwijking van het vorenstaande dient een extra huurverhoging in aanmerking te worden genomen in gevallen waarin de economische huurwaarde van een dienstwoning, behalve door de algemene verhoging van 2,7%, mede door andere factoren is beïnvloed, bijvoorbeeld als gevolg van een door of vanwege de inhoudingsplichtige aangebrachte verbetering aan de dienstwoning.

III. Maximumverrekeningsbedragen verwarming, elektriciteit e.d.

De maximumverrekeningsbedragen voor het van rijkswege verstrekte genot van verwarming, elektrische energie e.d. genoemd in artikel 3, eerste lid, onder b tot en met e, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel worden, overeenkomstig de gebruikelijke systematiek, aangepast aan de hand van de prijsontwikkeling in de periode van april 2001 tot april 2002.

Dit leidt ertoe dat bedoelde bedragen per 1 juli 2002 als volgt wijzigen:

Verstrekking

huidig bedrag

nieuw bedrag

Verwarming van de woning

€ 57,18

€ 62,33

Energie voor kookdoeleinden

€ 23,60

€ 25,25

Elektrische energie anders dan voor verwarming van de woningen voor kookdoeleinden

€ 21,33

€ 22,18

Leidingwater

€ 15,43

€ 15,58

Met het in afschrift bijgevoegde besluit, zijn de hiervoor genoemde bedragen alsook bedragen die niet per 1 juli 2002 worden aangepast maar voorkomen in mijn besluit van 5 december 2001, AD2001/U97366 (Stcrt. 241), opgenomen.

Ik verzoek u met bovengenoemde wijzigingen rekening te houden.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de

directeur-generaal Management en Personeelsbeleid

,

M.J. van Rijn