Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijziging van de drempel in de groeiregeling materiële instandhouding (MI) voor het basisonderwijs

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Wijziging van de drempel in de groeiregeling materiële instandhouding (MI) voor het basisonderwijs

In deze publicatie wil ik u op de hoogte stellen van een voorgenomen wijziging van artikel 14, zesde lid, van het Bekostigingsbesluit WPO, die van invloed is op het insturen van de 1-maarttelling voor het bekostigingsjaar 2002.

1. Inleiding

In het Gele Katern, nr.3, van 6 februari 2002 is onder nummer CFI/IGP-2002/8898N een mededeling gepubliceerd inzake de aanpassing materiële instandhouding (MI) voor basisscholen als gevolg van groei. Deze aanpassing vloeit voort uit een wijziging van artikel 14 van het Bekostigingsbesluit WPO. Een basisschool heeft recht op toekenning van extra MI-vergoeding als het aantal leerlingen op 1 maart met tenminste 17 leerlingen is toegenomen ten opzichte van het aantal leerlingen op 1 oktober daaraanvoorafgaand, verhoogd met 3%, welk getal naar beneden wordt afgerond op een geheel getal.

Tot en met het bekostigingsjaar 2000 was de groeiregeling MI gekoppeld aan de groeiregeling personeel. Een school kon alleen extra MI-vergoeding ontvangen als in het desbetreffende schooljaar ook een toekenning voor personele groei had plaatsgevonden. In het kader van de met de groepsgrootte samenhangende vereenvoudiging van het Formatiebesluit WPO en het Bekostigingsbesluit WPO isbesloten om de koppeling tussen de personele groei en de MI-groei los te laten. Voor de MI-groei is per 1 januari 2001 een eigenstandige drempel van 17 leerlingen ingevoerd. Inmiddels is gebleken dat voor de MI-groei eenzelfde drempel als voor de personele groei gehanteerd kan worden, nl. 13 leerlingen. Hiervoor dient artikel 14, zesde lid, van het Bekostigingsbesluit WPO te worden gewijzigd.

2. Wijziging regeling

Ik streef er naar om deze wijziging met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2002 in te voeren. Hieronder geef ik een voorbeeld van de toepassing van de nieuwe regeling.

Een basisschool heeft recht op toekenning van extra MI-vergoeding als het aantal leerlingen op 1 maart 2002 met tenminste 13 leerlingen is toegenomen ten opzichte van het aantal leerlingen op 1 oktober 2001, verhoogd met 3%, welk getal naar beneden wordt afgerond op een geheel getal.

Dit betekent dat bijvoorbeeld een basisschool, die op 1 oktober 2001 een leerlingenaantal van 250 heeft, in aanmerking komt voor extra MI-vergoeding indien de school op 1 maart 2002 (250 x 1,03 + 13 ) = 270 leerlingen of meer telt.

Deze publicatie is alleen bedoeld voor basisscholen die nog geen 1 maarttelling hebben ingediend en op 1 maart 2002 wel een groei kenden:

  • die kleiner was dan 17 leerlingen + 3% ten opzichte van het aantal leerlingen op 1 oktober 2001 en

  • die groter of gelijk was aan 13 leerlingen + 3% ten opzichte van het aantal leerlingen op 1 oktober 2001.

3. Indienen telformulier

Scholen die in de maand maart al een telformulier voor MI hebben ingezonden en extra MI toegekend hebben gekregen, hoeven niet te reageren. Als uw school al een telformulier heeft ingezonden en aanvankelijk niet voor extra MI in aanmerking kwam, maar met de nieuwe, verlaagde groeidrempel wel, hoeft u ook geen nieuw telformulier in te zenden. De gegevens zijn nog bij CFI bekend en zullen worden gebruikt voor het vaststellen van de extra MI. U zult u hierover bericht ontvangen.

Voor een opgave van de 1 maarttelling moet gebruik worden gemaakt van het formulier CFI-52215. Dit formulier is door middel van een plaketiket aan te vragen bij:

CFI, Afdeling GOV, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dit formulier van internet te downloaden en uit te printen vanaf uw eigen computer. Ga hiervoor naar www.cfi.nl en klik vervolgens op de sector ”PO” en daarna op ”Formulieren en brochures”. In het menu ”formulieren” beweegt u met de muis naar beneden en kunt u het bewuste formulier aanklikken.

De uiterste inzenddatum is 1 september 2002.

In verband met de verwerking en afhandeling van de mutaties, nieuwe beschikkingen en aanpassing MI-vergoeding kunnen telformulieren ná 1 september 2002 niet (meer) in behandeling worden genomen.

4. Vaststellen extra MI-vergoeding

Na controle en verwerking van de gewijzigde opgave via het telformulier die vóór 31 juli 2002 bij CFI is binnengekomen, zal de aanpassing van de extra MI-vergoeding verwerkt worden in de eerstvolgende productieronde MI die gepland staat voor de maand september 2002. Vóór 1 oktober 2002 ontvangt u de herziene beschikking MI 2002. De verrekening van de extra MI-vergoeding zal in de maand oktober 2002 plaatsvinden.

De 1 maarttelingen die na 31 juli 2002 bij CFI binnenkomen, kunnen niet meegenomen worden in de herberekening en uitbetaling van de MI-vergoeding in oktober 2002. Voor deze scholen vindt de correctie van de MI-vergoeding in november of uiterlijk in december 2002 plaats.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund