Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

subsidieregeling zij-instromers 2002-2003 voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging[Regeling vervallen per 31-12-2004.]

Geldend van 01-08-2002 t/m 30-12-2004

subsidieregeling zij-instromers 2002 - 2003 voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit

Deel I. I Algemeen [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 1. Begripsbepaling [Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

b. Interimwet:

de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs;

c. bevoegd gezag:

het bevoegd gezag van één of meer scholen of instellingen waarop de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de expertisecentra van toepassing is of van één of meer scholen voor voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging;

d. zij-instromer:

degene die wordt benoemd met toepassing van artikel 2 van de Interimwet;

e. geschiktheidsverklaring:

de in artikel 3, eerste lid, van de Interimwet bedoelde verklaring;

f. geschiktheidsonderzoek:

het in artikel 4 van de Interimwet bedoelde onderzoek;

g. scholings- en begeleidingsovereenkomst:

de in artikel 5 van de Interimwet bedoelde overeenkomst;

h. verletkosten:

de salariskosten over dat deel van de benoemingsom-vang waarbinnen de scholing wordt gevolgd die is overeengekomen in de scholings- en begeleidingsovereenkomst.

Artikel 2. Doelomschrijving [Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De minister verstrekt subsidie als bijdrage in de kosten van de benoeming of aanstelling van één of meerdere zij-instromers. Het bevoegd gezag besteedt deze bijdrage aan het geschiktheidsonderzoek, de begeleiding en alle in het schooljaar 2002/2003 benoemde of aangestelde zij-instromers, alsmede de verletkosten.

 • 2 De minister verstrekt deze subsidie om de zij-instroom van leraren in het onderwijs, alsmede de bredere en

  planmatige aanpak van de werving, selectie en begeleiding van de zij-instromers te bevorderen.

 • 3 Deze subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Subsidie die niet is besteed, of niet overeenkomstig de voorwaarden van deze regeling is besteed, kan worden teruggevorderd.

Artikel 3. Subsidieaanvrager [Vervallen per 31-12-2004]

Subsidie wordt verleend aan:

 • a. het bevoegd gezag dat een zij-instromer heeft benoemd of aangesteld;

 • b. het bevoegd gezag dat zich door middel van een subsidieaanvraag heeft verplicht tot de aanstelling of benoeming van minimaal vijftien zij-instromers als bedoeld in deel III van deze regeling, dan wel;

 • c. maximaal vijf samenwerkende bevoegde gezagsorganen die zich door middel van een subsidieaanvraag hebben verplicht tot de aanstelling of benoeming van minimaal vijftien zij-instromers als bedoeld in deel III van deze regeling.

Artikel 4. Subsidiebedrag per benoemde of aangestelde zij-instromer [Vervallen per 31-12-2004]

Het subsidie bedrag per benoemde of aangestelde zij-instromer bedraagt: € 9000,00.

Artikel 5. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde [Vervallen per 31-12-2004]

Subsidie ten laste van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Deel II. Subsidie voor individuele zij-instromers [Vervallen per 31-12-2004]

Hoofdstuk 1. Subsidieaanvraag [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 6. Subsidieaanvraag en aanvraagprocedure [Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Subsidie wordt op aanvraag verleend.

 • 2 Een aanvraag vindt plaats door het inzenden van het volledig ingevulde en door het bevoegd gezag ondertekende aanvraagformulier met het kenmerk CFI 62111. Dit formulier is te bestellen met het plaketiket CFI 84887 of via CFI online.

Artikel 7. Aanvraagvereisten [Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Om in aanmerking te komen voor subsidie in het kader van deze regeling wordt een scholings- en begeleidingsovereenkomst opgesteld tussen de school, de lerarenopleiding en de zij-instromer.

 • 2 Geen aanvraag kan worden ingediend voor personen waarvoor al eerder subsidie is verstrekt als bedoeld in de subsidieregeling zij-instromers 2000-2001 van 16 november 2000 (Uitleg Gele Katern 28 van 29 november 2000), de subsidieregeling zij-instromers 2001-2002 van 13 juli 2001 (Uitleg Gele Katern 18a van 25 juli 2001) of in de gewijzigde subsidieregeling zij-instromers 2001-2002 voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging van 30 november 2001 (Uitleg Gele Katern 30 van 12 december 2001).

Artikel 8. Termijn indiening [Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Aanvragen kunnen tot en met 31 juli 2003 worden ingediend. Aanvragers ontvangen binnen zes weken na indiening bericht.

 • 2 Aanvragen die betrekking hebben op het tijdvak van 1 augustus 2002 tot en met 31 juli 2003 maar die na 31 juli 2003 worden ingediend, worden afgewezen.

Hoofdstuk 2. Subsidieverlening [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 9. Toekenningsvoorwaarden voor subsidie [Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor subsidie als bedoeld in artikel 4 kan een bevoegd gezag in aanmerking komen indien:

  • a. het bevoegd gezag zich blijkens de scholings- en begeleidingsovereenkomst ertoe verplicht de zij-instromer op de werkplek te begeleiden of te laten begeleiden, en het erop toe ziet dat de zij-instromer de gelegenheid krijgt om de op grond van het geschiktheidsonderzoek noodzakelijk gebleken scholing te volgen, en;

  • b. het bevoegd gezag de minister op zijn verzoek beleidsinformatie verstrekt en tevens terstond aan de minister:

   • 1. een voortijdige beëindiging van het dienstverband van de zij-instromer meldt onder vermelding van de al bestede gelden;

   • 2. meldt of de scholings- en begeleidingsperiode al dan niet met het verkrijgen van het getuigschrift van het bekwaamheidsonderzoek, bedoeld in artikel 6 van de Interimwet, is afgesloten.

 • 2 Voor een zij-instromer wordt, ongeacht het aantal al dan niet opeenvolgende dienstverbanden bij scholen of instellingen, slechts aan één bevoegd gezag subsidie toegekend.

 • 3 Het bevoegd gezag is verplicht de minister en de door hem aangewezen ambtenaren desgevraagd alle inlichtingen te geven die deze in verband met deze subsidie verlangen. Het bevoegd gezag geeft desgewenst aan voornoemde ambtenaren de boeken en bescheiden ter inzage.

Deel III. Subsidie voor collectieve aanmeldingen van zij-instromers [Vervallen per 31-12-2004]

Hoofdstuk 1. Subsidieaanvraag [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 10. Subsidieaanvraag en aanvraagprocedure [Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Subsidie wordt op aanvraag verleend. De subsidieaanvraag wordt ingediend bij:

  Cfi

  t.a.v. FTO/TBD

  Postbus 606

  2700 ML Zoetermeer

 • 2 Een aanvraag vindt uitsluitend schriftelijk plaats door middel van een door het bevoegd gezag of door elk van de samenwerkende bevoegde gezagsorganen ondertekende brief die per bevoegd gezag de volgende gegevens bevat:

  • a. naam, adres, bestuursnummer, betalingsnummer;

  • b. het aantal zij-instromers dat zal worden aangesteld of benoemd;

  • c. het totale subsidiebedrag dat door elk bevoegd gezag wordt gevraagd.

Artikel 11. Aanvraagvereisten [Vervallen per 31-12-2004]

Geen subsidie kan worden aangevraagd voor:

 • a. personen die ingeschreven zijn als student aan een lerarenopleiding en collegegeld verschuldigd zijn op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • b. personen waarvoor al eerder subsidie is verstrekt als bedoeld in de subsidieregeling zij-instromers 2000-2001

  van 16 november 2000 (Uitleg Gele Katern 28 van

  29 november 2000), de subsidieregeling zij-instromers 2001-2002 van 13 juli 2001 (Uitleg Gele katern 18a van 25 juli 2001) of in de gewijzigde subsidieregeling zij-instromers 2001-2002 voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging van 30 november 2001 (Uitleg Gele Katern 30 van 12 december 2001)

Artikel 12. Termijn indiening [Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Aanvragen kunnen tot en met 31 juli 2003 worden ingediend. Aanvragers ontvangen binnen 1 maand na indiening bericht.

 • 2 Aanvragen die betrekking hebben op het tijdvak van 1 augustus 2002 tot en met 31 juli 2003 maar die na 31 juli 2003 worden ingediend, worden afgewezen.

Hoofdstuk 2. Subsidieverlening [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 13. Toekenningsvoorwaarden voor subsidie [Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor subsidie als bedoeld in artikel 4 kan een bevoegd gezag in aanmerking komen, indien:

  • a. het bevoegd gezag in het tijdvak van 1 augustus 2002 tot en met 31 juli 2003, al dan niet samen met maximaal vier andere bevoegde gezagsorganen, minimaal vijftien zij-instromers zal aanstellen of benoemen, en;

  • b. het bevoegd gezag, dan wel bij een aanvraag door meerdere bevoegde gezagsorganen elk bevoegd gezag afzonderlijk, zich ertoe verplicht de zij-inst-romer op de werkplek te begeleiden of te laten begeleiden en erop toe ziet dat de zij-instromer de gelegenheid krijgt om de op grond van het geschiktheidsonderzoek noodzakelijk gebleken scholing te volgen.

 • 2 Voor een zij-instromer wordt, ongeacht het aantal al dan niet opeenvolgende dienstverbanden bij scholen of instellingen, slechts aan één bevoegd gezag subsidie toegekend.

 • 3 Het bevoegd gezag, dan wel bij een aanvraag door meerdere bevoegde gezagsorganen elk bevoegd gezag afzonderlijk, houdt een dusdanige administratie bij dat gecontroleerd kan worden dat aan de subsidievoorwaarden is voldaan.

 • 4 Het bevoegd gezag, dan wel bij een aanvraag door meerdere bevoegde gezagsorganen elk bevoegd gezag afzonderlijk, is verplicht de minister en de door hem aangewezen ambtenaren desgevraagd alle inlichtingen te geven die deze in verband met deze subsidie verlangen. Het bevoegd gezag geeft desgewenst aan voor-

  noemde ambtenaren de boeken en bescheiden ter inzage.

 • 5 Het bevoegd gezag, dan wel bij een aanvraag door meerdere bevoegde gezagsorganen de bevoegde gezagsorganen gezamenlijk, overlegt een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 14. Voor 1 oktober 2003 meldt de subsidieontvanger per BRIN-nummer het aantal zij-instromers dat is benoemd of aangesteld in de periode tussen 1 augustus 2002 en 31 juli.

Deel IV. Subsidievaststelling en slotbepalingen [Vervallen per 31-12-2004]

Hoofdstuk 1. Subsidievaststelling [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 14. Activiteitenverslag [Vervallen per 31-12-2004]

Uiterlijk 1 oktober 2005 dient de subsidieontvanger, dan wel de subsidieontvangers gezamenlijk, een activiteitenverslag in bij de Centrale Financiën Instellingen (Cfi) t.a.v. Productgroep Verantwoorden.

Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verstrekt. Het besteedt daarbij aandacht aan de gezamenlijke inrichting, werkwijze en ervaringen met betrekking tot de werving van zij-instromers en het geschiktheidsonderzoek, de begeleiding en de schoolinterne opleiding van de zij-instromers.

In het verslag wordt per aangestelde of benoemde zij-instromer tevens aangegeven of de scholings- en begeleidingsperiode al dan niet met het verkrijgen van het getuigschrift van het bekwaamheidsonderzoek bedoeld in artikel 6 van de Interimwet is afgesloten.

De minister kan nadere aanwijzingen geven voor inrichting van het activiteitenverslag.

Artikel 15. Vaststellen van de subsidie [Vervallen per 31-12-2004]

De aanvraag tot vaststelling van het subsidiebedrag, bedoeld in artikel 4, respectievelijk de vaststelling daarvan, maken onderdeel uit van de aanvraag tot vaststelling van de rijksvergoeding over het jaar waarin de scholing en begeleiding van alle in het schooljaar 2002/2003 benoemde of aangestelde zij-instromers zijn beëindigd. De accountant geeft zijn oordeel of de subsidie is besteed in overeenstemming met de bepalingen van deze regeling.

Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat in de financiële administratie van de school voor iedere benoemde of aangestelde zij-instromer de voor het oordeel,

bedoeld in het eerste lid, benodigde gegevens en bewijsstukken aanwezig zijn.

De minister kan de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen indien uit de accountantsverklaring blijkt dat de subsidie niet is besteed, of niet overeenkomstig de voorwaarden van deze regeling is besteed.

Hoofdstuk 2. Betaling [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 16. Betaling van de subsidie [Vervallen per 31-12-2004]

Het bevoegd gezag waarvan de aanvraag om subsidie is toegewezen, ontvangt uiterlijk 1 maand na deze toewijzing het subsidiebedrag bedoeld in artikel 4.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 17. Bekendmaking [Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 18. Inwerkingtreding [Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2002

Artikel 19. Citeertitel [Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: subsidieregeling zij-instromers 2002-2003 voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund