Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977

Geldend van 22-06-2012 t/m heden

Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 10, tweede lid, van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

Als belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de vijfde afdeling van de Sanctiewet 1977 bepaalde met betrekking tot het financieel verkeer worden aangewezen:

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm