Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling subsidieplafond 2002 Infrastructuurregeling glastuinbouwgebieden[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 30-05-2002 t/m 23-01-2004

Vaststelling subsidieplafond 2002 Infrastructuurregeling glastuinbouwgebieden

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Infrastructuurregeling glastuinbouwgebieden;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 24-01-2004]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Infrastructuurregeling glastuinbouwgebieden, wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op € 9.400.000,-.

Artikel 2 [Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 mei 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst