Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wet Fonds economische structuurversterking

Geldend van 01-09-2002 t/m heden

Wet van 16 mei 2002, houdende wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bepalingen met betrekking tot de voeding van het Fonds economische structuurversterking te verfijnen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet Fonds economische structuurversterking]

Artikel II

1. Als opbrengsten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Fonds economische structuurversterking, worden in aanvulling op de opbrengsten, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van die wet, aangemerkt de opbrengsten van de veiling in het jaar 2000 van de UMTS-frequenties die in dat jaar leidden tot bespaarde rentelasten.

2. Met ingang van 1 januari 2001 worden de als gevolg van de opbrengsten van de veiling in het jaar 2000 van de UMTS-frequenties te besparen rentelasten, niet langer beschouwd als opbrengsten in de zin van artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Wet fonds economische structuurversterking.

Artikel III

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug:

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 16 mei 2002

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

De Minister van Financiƫn,

G. Zalm

Uitgegeven de achttiende juni 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals