Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieregeling breedband Kenniswijk

Geldend van 06-01-2014 t/m heden

Subsidieregeling breedband Kenniswijk

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2, onderdeel d, 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Economische Zaken;

b. Kenniswijk:

het grondgebied van de gemeenten Eindhoven, Helmond en Nuenen dat valt onder de postcodegebieden die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling;

c. gebouw:

gebouw als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Woningwet;

d. woning:

gebouw of deel daarvan dat voor bewoning wordt gebruikt of daartoe is bestemd;

e. bewoner:

een natuurlijke persoon die blijkens de basisregistratie personen woonachtig is op een adres in de Kenniswijk.

f. IP-adres:

internetprotocol-adres dat wordt gebruikt voor het adresseren van aansluitingen op het internet, zoals beschreven in RFC 791 en RFC 1884 van de Internet Engineering Task Force;

g. internet:

systeem van openbare netwerken die RFC 791 en RFC 792 (IPv.4), RFC 1884 en RFC 1885 (IPv.6) dan wel een ander Internet Protocol, zoals vastgesteld door de Internet Engineering Task Force, gebruiken met IP-adressen die door de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers officieel zijn toegewezen;

h. netwerkaansluitpunt:

Dienst Regelingen LNV: het tijdelijk agentschap Dienst Regelingen LNV van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

i. LASER:

agentschap Landelijke Service bij Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een bewoner van een woning in de Kenniswijk voor de kosten van een aansluiting van die woning in de Kenniswijk, welke aansluiting voldoet aan de specificaties, genoemd in artikel 3, en voor de kosten van het gebruik van die aansluiting en voor de kosten van ten minste een elektronische dienst die met behulp van die aansluiting wordt geleverd.

 • 2 Per zelfstandige woning of per samenstelling van onzelfstandige woningen in de Kenniswijk wordt voor ten hoogste één aansluiting subsidie verstrekt.

 • 3 Indien de aanvrager de bewoner is van een woning voor de aansluiting waarvan reeds een subsidie is verstrekt, wordt diens aanvraag in afwijking van het tweede lid in behandeling genomen, mits de aanvrager aantoont dat hij de nieuwe bewoner is van die woning en de overeenkomst inzake de reeds voor die woning gerealiseerde aansluiting is beëindigd.

Artikel 3

De aansluiting, bedoeld in artikel 2, omvat ten minste een zich in de woning van de aanvrager bevindend netwerkaansluitpunt dat een verbinding, die aan de gangbare technische specificaties voldoet, mogelijk maakt tussen een netwerk en de apparatuur van de aanvrager,

 • a. met een continu beschikbare doorvoercapaciteit van ten minste 10Mbit/s symmetrisch tot aan het eerste concentratiepunt binnen het netwerk,

 • b. waarmee gedurende ten minste 90% van de door de gebruiker voor elektronische diensten gebruikte tijd een transparante verbinding beschikbaar is van 10Mbit/s symmetrisch naar en van een internationaal uitwisselingspunt, en

 • c. waarmee toegang mogelijk is tot internet en door middel van internet te leveren en te verrichten openbare elektronische communicatiediensten, als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel g, van de Telecommunicatiewet en andere digitale diensten.

Artikel 4

De subsidie bedraagt per aanvrager ten hoogste € 800.

Artikel 5

Als subsidiabele kosten komen uitsluitend in aanmerking:

 • a. de eenmalige kosten van de ingebruikstelling van de aansluiting tot ten hoogste € 500, en

 • b. de kosten van het gebruik van de aansluiting en een elektronische dienst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, gedurende twaalf maanden na de datum, bedoeld in artikel 9, tweede lid, onderdeel a, tot ten hoogste € 300.

Artikel 6

 • 1 Het subsidieplafond van deze regeling bedraagt € 12.000.000.

 • 2 Op de aanvragen wordt beslist in volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 • 3 Indien van de ontvangen aanvragen de volgorde van ontvangst niet kan worden vastgesteld, wordt beslist in volgorde van de datum waarop de overeenkomst als bedoeld in artikel 7, derde lid, is gesloten.

 • 4 Indien toepassing van het derde lid niet mogelijk is of geen uitsluitsel geeft, beslist het lot.

Artikel 7

 • 1 De aansluiting bedoeld in artikel 2 wordt tot stand gebracht en in gebruik genomen in de periode van 1 september 2002 tot en met 30 juni 2005.

 • 2 De aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend in de periode van 1 september 2002 tot en met 1 september 2005, door indiening bij de Dienst Regelingen LNV, vestiging Diemen, van een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, waarvan het model door de minister wordt vastgesteld.

 • 3 De aanvraag gaat vergezeld van één of meerdere overeenkomsten van de subsidieaanvrager met een aanbieder van een aansluiting als bedoeld in artikel 3, en met een aanbieder van een of meer openbare elektronische communicatiediensten als bedoeld in artikel 1.1. onderdeel g, van de Telecommunicatiewet, waaruit ten minste blijkt :

  1o dat de aanbieder van de aansluiting verplicht is de aansluiting overeenkomstig de eisen genoemd in artikel 3 te leveren, voor de duur van tenminste één jaar, te rekenen na de datum, bedoeld in artikel 9, tweede lid, onderdeel a, en

  2o de hoogte van de door de aanvrager te maken kosten voor de ingebruikstelling en het gebruik van de aansluiting gedurende de periode van twaalf maanden na de datum, bedoeld in artikel 9, tweede lid, onderdeel a, gespecificeerd naar de kostensoorten, genoemd in artikel 5.

 • 4 Indien het aanvraagformulier onvolledig is ingevuld, dan wel niet vergezeld gaat van een van de in het derde lid genoemde bescheiden, wordt de aanvrager gedurende twee maanden in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen.

Artikel 8

De minister besluit over verlening van de subsidie binnen twaalf weken na de datum waarop de aanvraag en alle bescheiden, bedoeld in artikel 7, derde lid, zijn ontvangen.

Artikel 9

 • 1 De aanvraag voor de subsidievaststelling wordt op een daartoe bestemd en door de minister vastgesteld formulier ingediend bij de Dienst Regelingen LNV, vestiging Diemen, binnen twee maanden na de datum waarop de aansluiting tot stand is gekomen en in gebruik is genomen.

 • 2 De aanvraag voor de subsidievaststelling gaat vergezeld van:

  • a. een verklaring die door de aanbieder van de aansluiting, of namens hem door de installateur die de aansluiting heeft aangelegd, en de aanvrager is ondertekend en waaruit blijkt dat de aansluiting op een daarbij vermelde datum tot stand is gebracht en in gebruik is genomen;

  • b. gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager de bewoner is van de woning in de Kenniswijk voor de aansluiting waarvan de subsidie wordt aangevraagd.

 • 3 In afwijking van artikel 7, tweede lid, kan volstaan worden met het indienen van een aanvraag voor subsidievaststelling indien de aanvrager beschikt over de in het tweede lid bedoelde verklaring.

 • 4 Artikel 7, derde lid, is van toepassing op de aanvraag voor subsidievaststelling, bedoeld in het derde lid.

 • 5 De aanvraag voor subsidievaststelling, bedoeld in het derde lid, wordt ingediend in de periode van 1 september 2002 tot en met 1 september 2005.

Artikel 10

 • 2 Indien een van de overeenkomsten bedoeld in artikel 7, derde lid, binnen een jaar na de datum, bedoeld in artikel 9, tweede lid, onderdeel a, wordt beëindigd, is de subsidieontvanger verplicht de minister binnen twee maanden na de datum van beëindiging hiervan in kennis te stellen.

 • 3 De bedragen genoemd in artikel 5 worden niet teruggevorderd indien één van de overeenkomsten, bedoeld in artikel 7, derde lid, binnen een jaar na de datum, bedoeld in artikel 9, tweede lid, onderdeel a, wordt beëindigd in verband met:

  • a. overlijden van de bewoner, of

  • b. op last van de rechter of op verzoek van de curator in faillissement, of

  • c. op last van een uitkeringsinstantie, of

  • d. om andere redenen die naar het oordeel van de minister de aanvrager in redelijkheid niet kunnen worden verweten.

Artikel 11

 • 1 De minister evalueert in 2003 de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

 • 2 Uiterlijk vier jaar na inwerkingtreding van de regeling publiceert de minister een evaluatieverslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

Artikel 12

De aanvrager komt niet in aanmerking voor subsidie, indien de kosten, bedoeld in artikel 5, met toepassing van een andere regeling door de lokale, nationale of internationale overheid of overheidsorganisaties zijn gesubsidieerd.

Artikel 13

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2002.

Artikel 14

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling breedband Kenniswijk.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Bijlage Postcodes Kenniswijk september 2004

5611AB

5611ET

5611KA

5611PG

5611TR

5612BT

5612ET

5612JW

5612NR

5611AH

5611EV

5611KE

5611PH

5611TS

5612BV

5612EV

5612KA

5612NT

5611AJ

5611EW

5611KG

5611PJ

5611TT

5612BW

5612GA

5612KB

5612NV

5611AK

5611EX

5611KH

5611PK

5611TV

5612BX

5612GB

5612KC

5612NW

5611AM

5611EZ

5611KJ

5611PL

5611TW

5612BZ

5612GC

5612KD

5612PA

5611AR

5611GC

5611KK

5611PM

5611TX

5612CC

5612GD

5612KE

5612PB

5611AS

5611GD

5611KL

5611PN

5611TZ

5612CD

5612GE

5612KG

5612PE

5611AT

5611GE

5611KM

5611PP

5611VA

5612CE

5612GG

5612KH

5612PG

5611AV

5611GG

5611KN

5611PR

5611VB

5612CG

5612GH

5612KJ

5612PH

5611AW

5611GH

5611KP

5611PS

5611VC

5612CH

5612GJ

5612KK

5612PJ

5611AZ

5611GJ

5611KR

5611PT

5611VD

5612CJ

5612GK

5612KL

5612PK

5611BB

5611GK

5611KS

5611PV

5611VG

5612CK

5612GL

5612KM

5612PL

5611BD

5611GR

5611KV

5611PW

5611VH

5612CL

5612GM

5612KN

5612PM

5611BE

5611GS

5611KX

5611PX

5611VJ

5612CM

5612GN

5612KP

5612PN

5611BH

5611GV

5611LA

5611RA

5611VK

5612CN

5612GP

5612KR

5612PP

5611BX

5611GW

5611LB

5611RB

5611VR

5612CP

5612GR

5612KS

5612PR

5611BZ

5611HB

5611LD

5611RC

5611VS

5612CR

5612GS

5612KT

5612PS

5611CA

5611HC

5611LE

5611RD

5611VT

5612CS

5612GT

5612KV

5612PT

5611CB

5611HE

5611LG

5611RE

5611VV

5612CT

5612GV

5612KW

5612PV

5611CC

5611HG

5611LH

5611RG

5611VW

5612CW

5612GW

5612KX

5612PW

5611CD

5611HH

5611LJ

5611RH

5611VZ

5612DA

5612GX

5612KZ

5612PX

5611CG

5611HJ

5611LK

5611RJ

5611WB

5612DB

5612GZ

5612LA

5612PZ

5611CH

5611HK

5611LL

5611RK

5611WC

5612DC

5612HA

5612LB

5612RA

5611CJ

5611HL

5611LM

5611RL

5611WD

5612DD

5612HB

5612LC

5612RB

5611CK

5611HM

5611LN

5611RM

5611WE

5612DE

5612HC

5612LD

5612RC

5611CL

5611HN

5611LP

5611RN

5611WG

5612DG

5612HD

5612LE

5612RD

5611CM

5611HP

5611LR

5611SB

5611WH

5612DH

5612HE

5612LG

5612RE

5611CN

5611HR

5611LS

5611SC

5611WJ

5612DJ

5612HG

5612LH

5612RG

5611CP

5611HS

5611LT

5611SE

5611XA

5612DK

5612HH

5612LJ

5612RH

5611CR

5611HT

5611LV

5611SG

5611XB

5612DL

5612HJ

5612LK

5612RJ

5611CS

5611HV

5611MJ

5611SH

5611XD

5612DM

5612HK

5612LL

5612RK

5611CV

5611HW

5611MK

5611SJ

5611XG

5612DN

5612HL

5612LM

5612RL

5611CW

5611HX

5611NA

5611SK

5611XK

5612DP

5612HM

5612LN

5612RM

5611CX

5611HZ

5611NB

5611SL

5611XP

5612DR

5612HN

5612LP

5612RN

5611CZ

5611JA

5611NC

5611SM

5612AC

5612DS

5612HP

5612MB

5612RP

5611DA

5611JB

5611ND

5611SP

5612AD

5612DT

5612HR

5612MC

5612RR

5611DB

5611JC

5611NG

5611SR

5612AG

5612DV

5612HS

5612MD

5612RS

5611DC

5611JD

5611NJ

5611ST

5612AX

5612DW

5612HT

5612ME

5612RT

5611DG

5611JE

5611NK

5611SX

5612BA

5612DX

5612HV

5612MG

5612RV

5611DH

5611JG

5611NL

5611SZ

5612BB

5612DZ

5612HW

5612MH

5612RW

5611DJ

5611JH

5611NM

5611TA

5612BC

5612EA

5612HX

5612MJ

5612RX

5611DL

5611JJ

5611NN

5611TB

5612BD

5612EB

5612JA

5612NA

5612SB

5611DM

5611JK

5611NP

5611TC

5612BE

5612EC

5612JC

5612NB

5612SC

5611EA

5611JL

5611NR

5611TD

5612BG

5612ED

5612JD

5612NC

5612SE

5611EB

5611JM

5611NS

5611TE

5612BH

5612EE

5612JJ

5612ND

5612SG

5611EC

5611JN

5611NW

5611TG

5612BJ

5612EJ

5612JK

5612NE

5612SH

5611EG

5611JR

5611NX

5611TH

5612BK

5612EK

5612JL

5612NG

5612SJ

5611EH

5611JS

5611NZ

5611TJ

5612BL

5612EL

5612JM

5612NH

5612WB

5611EJ

5611JT

5611PA

5611TK

5612BM

5612EM

5612JN

5612NJ

5612WE

5611EK

5611JV

5611PB

5611TL

5612BN

5612EN

5612JP

5612NL

5612WG

5611EN

5611JW

5611PC

5611TM

5612BP

5612EP

5612JR

5612NM

5612WH

5611EP

5611JX

5611PD

5611TN

5612BR

5612ER

5612JT

5612NN

5612WN

5611ER

5611JZ

5611PE

5611TP

5612BS

5612ES

5612JV

5612NP

5612WP

                 

5612WR

5613DW

5613JM

5616GW

5616NS

5616VG

5621EC

5631AH

5641BH

5612WS

5613DX

5613JN

5616GX

5616NT

5621AA

5621ED

5631AJ

5641BJ

5613AA

5613DZ

5613JP

5616GZ

5616NV

5621AB

5621EE

5631AK

5641BK

5613AC

5613EA

5613JR

5616HA

5616NW

5621AC

5621EG

5631AL

5641BL

5613AD

5613EB

5613JS

5616HB

5616NX

5621AD

5621EH

5631AM

5641BM

5613AE

5613EC

5613JT

5616HC

5616NZ

5621AE

5621EJ

5631AN

5641BN

5613AG

5613ED

5613JV

5616HG

5616PA

5621AG

5621EK

5631AP

5641BP

5613AH

5613EE

5613JZ

5616HL

5616PB

5621AH

5621EL

5631AR

5641BR

5613AJ

5613EG

5613KA

5616HM

5616PC

5621AJ

5621EM

5631AS

5641BS

5613AK

5613EH

5613KB

5616HN

5616PD

5621AK

5621EN

5631AT

5641CA

5613AL

5613EJ

5613KC

5616JE

5616PE

5621AL

5621EP

5631AV

5641CB

5613AM

5613EK

5613KD

5616JG

5616PG

5621AM

5621ER

5631AW

5641CC

5613BA

5613EL

5613KE

5616KA

5616PH

5621AN

5621ES

5631AX

5641CD

5613BB

5613EM

5613KG

5616KB

5616PJ

5621AP

5621ET

5631DA

5641CE

5613BC

5613EN

5613KH

5616KC

5616PK

5621AR

5621EV

5631DB

5641CG

5613BE

5613EP

5613KL

5616KD

5616PL

5621AS

5621GA

5631DD

5641DK

5613BG

5613ER

5613KM

5616KE

5616PM

5621AT

5621GB

5631DE

5641DL

5613BH

5613ES

5613KN

5616KH

5616PN

5621AV

5621GC

5631NA

5641DM

5613BJ

5613ET

5613KR

5616KJ

5616PP

5621BA

5621GD

5631NB

5641DN

5613BK

5613EV

5613KS

5616KK

5616PR

5621BB

5621GE

5631NC

5641DP

5613BL

5613EW

5613KT

5616KL

5616PS

5621BC

5621GG

5631ND

5641DR

5613BM

5613GA

5613KW

5616KM

5616PZ

5621BE

5621GH

5631NE

5641EA

5613BN

5613GB

5613KZ

5616KN

5616RA

5621BG

5621GJ

5631NG

5641EB

5613BP

5613GC

5613LC

5616KP

5616RB

5621BH

5621GK

5631NH

5641EC

5613BR

5613GD

5613LD

5616KR

5616RC

5621BJ

5621GL

5631NJ

5641ED

5613BX

5613GE

5613LH

5616KS

5616RD

5621BK

5621GM

5631NK

5641EG

5613BZ

5613GG

5613LJ

5616KT

5616RE

5621BL

5621GN

5631NL

5641EH

5613CA

5613GH

5613LK

5616KV

5616RG

5621BM

5621GP

5631NM

5641GA

5613CB

5613GJ

5613LL

5616LB

5616RH

5621BN

5621GR

5631NN

5641GB

5613CC

5613GK

5613LM

5616LC

5616RJ

5621BP

5621GS

5631NP

5641GC

5613CD

5613GL

5613LW

5616LD

5616RK

5621BR

5621GT

5641AA

5641GE

5613CE

5613GM

5613LX

5616LE

5616RL

5621BS

5621GV

5641AB

5641GG

5613CG

5613GN

5613LZ

5616LH

5616RN

5621BT

5621GW

5641AC

5641GH

5613CH

5613GP

5613MA

5616LJ

5616RP

5621BV

5621GX

5641AD

5641GJ

5613CJ

5613HA

5613MB

5616LK

5616RR

5621BW

5621HA

5641AE

5641GK

5613CK

5613HB

5613MC

5616LL

5616RS

5621BX

5621HB

5641AG

5641GM

5613CL

5613HC

5613MD

5616LM

5616RT

5621BZ

5621HE

5641AH

5641GN

5613CM

5613HD

5613ME

5616LN

5616RV

5621CA

5621HG

5641AJ

5641GP

5613CN

5613HE

5613SB

5616LP

5616SB

5621CB

5621HH

5641AK

5641GR

5613DA

5613HG

5613SC

5616LR

5616SC

5621CC

5621HJ

5641AL

5641GS

5613DB

5613HH

5613SE

5616LS

5616SE

5621CD

5621HK

5641AM

5641GT

5613DC

5613HJ

5613SG

5616LT

5616SG

5621CE

5621HL

5641AN

5641GV

5613DD

5613HK

5616GA

5616LV

5616SH

5621CG

5621HM

5641AP

5641GW

5613DE

5613HL

5616GB

5616NB

5616SJ

5621CH

5621HN

5641AR

5641GX

5613DG

5613HM

5616GC

5616NC

5616SK

5621CJ

5621HP

5641AS

5641HA

5613DH

5613HN

5616GD

5616ND

5616SL

5621CK

5621HR

5641AT

5641HB

5613DJ

5613JA

5616GE

5616NE

5616SM

5621CL

5621HS

5641AV

5641HC

5613DK

5613JB

5616GH

5616NG

5616SN

5621CM

5621HT

5641AW

5641HD

5613DL

5613JC

5616GJ

5616NH

5616SP

5621CN

5621HV

5641AX

5641HE

5613DM

5613JD

5616GL

5616NJ

5616SR

5621CP

5621JA

5641AZ

5641HG

5613DN

5613JE

5616GM

5616NK

5616ST

5621CR

5621JB

5641BA

5641HH

5613DP

5613JG

5616GN

5616NL

5616SV

5621CS

5621JC

5641BB

5641HJ

5613DR

5613JH

5616GP

5616NM

5616SW

5621CV

5621JD

5641BC

5641JA

5613DS

5613JJ

5616GR

5616NN

5616SX

5621CW

5621JE

5641BD

5641JB

5613DT

5613JK

5616GS

5616NP

5616SZ

5621EA

5631AA

5641BE

5641JH

5613DV

5613JL

5616GT

5616NR

5616VE

5621EB

5631AD

5641BG

5641JJ

                 

5641JL

5641PC

5641WE

5642EM

5642KV

5651AM

5651LX

5652HH

5652NP

5641JM

5641PD

5641WG

5642EN

5642KW

5651AN

5651LZ

5652JA

5652NR

5641JN

5641PE

5641WH

5642EP

5642KX

5651AP

5652CA

5652JB

5652NS

5641JP

5641PG

5641WJ

5642ER

5642KZ

5651AR

5652CB

5652JC

5652NT

5641JR

5641PH

5641WK

5642ES

5642LB

5651AS

5652CC

5652JD

5652NV

5641JS

5641PJ

5641WL

5642ET

5642LC

5651BA

5652CD

5652JE

5652NW

5641JT

5641PK

5641WN

5642EV

5642LD

5651BB

5652CE

5652JG

5652NX

5641JV

5641PL

5641WP

5642EW

5642LE

5651BC

5652CH

5652JH

5652NZ

5641JW

5641PM

5641WT

5642GA

5642LG

5651BD

5652CK

5652JJ

5652PA

5641JX

5641PN

5641WV

5642GB

5642LH

5651BE

5652CL

5652JK

5652PB

5641KA

5641PP

5641WX

5642GC

5642LK

5651BG

5652CM

5652JL

5652PC

5641KB

5641PR

5641WZ

5642GD

5642LL

5651BH

5652CN

5652JM

5652PD

5641KC

5641PS

5642AA

5642GE

5642LM

5651BJ

5652CP

5652JN

5652PE

5641KD

5641PT

5642AB

5642GG

5642LN

5651BK

5652CR

5652JP

5652PG

5641KG

5641PV

5642AC

5642GH

5642LP

5651BL

5652CV

5652JR

5652PH

5641KH

5641PW

5642AD

5642GJ

5642LR

5651BM

5652EA

5652JS

5652PJ

5641KJ

5641PX

5642AE

5642GK

5642LS

5651BN

5652EB

5652JT

5652PK

5641KK

5641PZ

5642AG

5642GL

5642LT

5651BP

5652EC

5652JV

5652PL

5641KL

5641RA

5642AH

5642GM

5642LV

5651BR

5652ED

5652JW

5652RA

5641KM

5641RB

5642AJ

5642GN

5642LW

5651BS

5652EE

5652JX

5652RB

5641KN

5641RC

5642AK

5642GP

5642MB

5651BT

5652EG

5652KA

5652RC

5641KP

5641SC

5642AL

5642HA

5642MC

5651CA

5652EH

5652KB

5652RD

5641KR

5641SE

5642AM

5642HB

5642MD

5651CB

5652EJ

5652KC

5652RE

5641KS

5641SG

5642AN

5642HC

5642MH

5651CC

5652EK

5652KD

5652RG

5641KT

5641SH

5642AP

5642HE

5642MJ

5651CD

5652EL

5652KE

5652RH

5641KV

5641SJ

5642AR

5642HG

5642MP

5651CE

5652EM

5652KG

5652RJ

5641KW

5641SK

5642AS

5642HH

5642MR

5651CG

5652EN

5652LA

5652RK

5641KX

5641SL

5642AT

5642HJ

5642MS

5651CH

5652EP

5652LB

5652RL

5641LA

5641SM

5642CA

5642HK

5642MT

5651CJ

5652ER

5652LC

5652RM

5641LB

5641SN

5642CB

5642HL

5642MV

5651CK

5652ES

5652LD

5652RN

5641LC

5641TA

5642CC

5642HM

5642NA

5651CL

5652ET

5652LE

5652RP

5641LD

5641TB

5642CD

5642HN

5642NB

5651CM

5652EV

5652LG

5652SB

5641LE

5641TC

5642CE

5642HP

5642NC

5651CN

5652EW

5652LH

5652SC

5641LG

5641TD

5642CG

5642JA

5642ND

5651CP

5652GA

5652LJ

5652SE

5641LH

5641TE

5642CH

5642JB

5642NE

5651CR

5652GB

5652LK

5652SG

5641LJ

5641TG

5642CJ

5642JC

5642NG

5651CS

5652GC

5652LL

5652SH

5641LK

5641TH

5642CL

5642JE

5642NH

5651CT

5652GD

5652LM

5652SJ

5641LL

5641TJ

5642CM

5642JG

5642NJ

5651CV

5652GE

5652LN

5652SK

5641LM

5641TK

5642CN

5642JH

5642NK

5651CW

5652GG

5652LP

5652SL

5641LR

5641TN

5642CP

5642JJ

5642NL

5651EA

5652GH

5652LR

5652SM

5641LW

5641TP

5642CR

5642JK

5642NM

5651EB

5652GJ

5652LS

5652SN

5641LX

5641TR

5642CS

5642KA

5642NN

5651EC

5652GK

5652LT

5652SP

5641LZ

5641TS

5642CT

5642KB

5642NP

5651ED

5652GL

5652LV

5652VA

5641NA

5641TT

5642DB

5642KD

5642NR

5651EE

5652GM

5652LW

5652VB

5641NB

5641TV

5642DC

5642KE

5642NS

5651EG

5652GN

5652NA

5652VC

5641NC

5641TW

5642DD

5642KG

5642NT

5651EK

5652GP

5652NB

5652VD

5641ND

5641TX

5642DE

5642KH

5642NV

5651EL

5652GR

5652NC

5652VE

5641NE

5641TZ

5642EA

5642KJ

5642NW

5651EM

5652GT

5652ND

5652VG

5641NG

5641VA

5642EB

5642KK

5651AC

5651EN

5652GV

5652NE

5652VH

5641NH

5641VB

5642EC

5642KL

5651AD

5651ER

5652GW

5652NG

5652VJ

5641NK

5641VC

5642ED

5642KM

5651AE

5651ES

5652GX

5652NH

5652VK

5641NL

5641VD

5642EE

5642KN

5651AG

5651ET

5652HA

5652NJ

5652VL

5641NM

5641VE

5642EG

5642KP

5651AH

5651EV

5652HB

5652NK

5652VM

5641NN

5641VG

5642EH

5642KR

5651AJ

5651EW

5652HC

5652NL

5652VN

5641PA

5641WB

5642EK

5642KS

5651AK

5651EX

5652HD

5652NM

5652VP

5641PB

5641WC

5642EL

5642KT

5651AL

5651EZ

5652HE

5652NN

5652VR

                 

5652XA

5658BE

5671AK

5671DK

5671HS

5672BN

5672HM

5672TE

5673AZ

5652XB

5658BG

5671AL

5671DL

5671HT

5672BP

5672HN

5672TG

5673BA

5652XC

5658BH

5671AM

5671DM

5671HV

5672BR

5672HP

5672TH

5673BB

5652XD

5658BJ

5671AN

5671DN

5671HW

5672BS

5672HR

5672TJ

5673BC

5652XE

5658BK

5671AP

5671DP

5671HX

5672BT

5672HS

5672TM

5673BD

5652XG

5658BL

5671AR

5671DR

5671HZ

5672BV

5672HV

5672TN

5673BE

5652XH

5658BM

5671AS

5671DS

5671JA

5672BW

5672HW

5672TP

5673BG

5652XJ

5658BN

5671AT

5671DT

5671JB

5672BX

5672HX

5672TR

5673BH

5652XK

5658BP

5671BA

5671DV

5671JC

5672BZ

5672HZ

5672TS

5673BJ

5652XL

5658BR

5671BB

5671DW

5671JD

5672CA

5672JA

5672TT

5673BK

5652XM

5658BS

5671BC

5671DX

5671VA

5672CB

5672JB

5672TV

5673BL

5652XN

5658BT

5671BD

5671DZ

5671VB

5672CC

5672NA

5672TW

5673BM

5652XP

5658BV

5671BE

5671EA

5671VC

5672CD

5672NB

5672VA

5673BN

5652XR

5658BW

5671BG

5671EB

5671VD

5672CE

5672NC

5672VB

5673BP

5652XS

5658BX

5671BH

5671EC

5671VE

5672CG

5672ND

5672VC

5673BR

5657AA

5658BZ

5671BJ

5671ED

5671VG

5672CH

5672NE

5672VD

5673BS

5657AB

5658EA

5671BK

5671EE

5671VH

5672CJ

5672PA

5672VE

5673BT

5657AD

5658EB

5671BL

5671EG

5671VJ

5672CK

5672PB

5672VG

5673BV

5657AE

5658EC

5671BM

5671EM

5671VK

5672EA

5672PC

5672VH

5673BW

5657AG

5658ED

5671BN

5671EW

5671VL

5672EB

5672PD

5672VJ

5673BZ

5657AH

5658EE

5671BP

5671EX

5671VM

5672EC

5672PE

5672VK

5671CV

5657AJ

5658EG

5671BR

5671EZ

5671VN

5672ED

5672PG

5672VM

5673KE

5657AL

5658EK

5671BS

5671GA

5671VP

5672EE

5672PH

5672VN

5673KG

5657AN

5658EN

5671BT

5671GB

5671VR

5672EG

5672PJ

5672VP

5673KH

5657AR

5658EP

5671BV

5671GC

5671VS

5672EH

5672PK

5672VR

5673KJ

5657AS

5658ER

5671BW

5671GD

5671XA

5672EJ

5672PL

5672VS

5673KK

5657AW

5658ES

5671BX

5671GE

5671XB

5672EK

5672PM

5672VT

5673KL

5657AX

5658ET

5671BZ

5671GG

5671XC

5672EL

5672RA

5672VV

5673KN

5657BA

5658EV

5671CA

5671GH

5671XD

5672EM

5672RB

5672XA

5673KP

5657BB

5658EZ

5671CB

5671GJ

5671XE

5672EN

5672RC

5672XB

5673KR

5657EA

5658GB

5671CC

5671GK

5671XG

5672EP

5672RD

5672XC

5673KS

5657EH

5658GE

5671CD

5671GL

5671XH

5672ER

5672RE

5672XD

5673KT

5657EL

5658GG

5671CE

5671GM

5671XJ

5672ES

5672RG

5672XE

5673KV

5657EZ

5658GJ

5671CG

5671GN

5671XK

5672ET

5672RH

5672XG

5673LA

5658AA

5658GN

5671CH

5671GP

5671XL

5672EV

5672RJ

5672XH

5673LB

5658AB

5658GP

5671CJ

5671GR

5671XM

5672EW

5672SB

5672XJ

5673LC

5658AC

5658GT

5671CK

5671GS

5672AA

5672EX

5672SC

5672XK

5673LD

5658AD

5658GV

5671CL

5671GT

5672AB

5672EZ

5672SE

5673AA

5673LE

5658AG

5658GW

5671CM

5671GV

5672AC

5672GA

5672SG

5673AB

5673LG

5658AH

5658HA

5671CN

5671GW

5672AD

5672GB

5672SH

5673AC

5673LH

5658AJ

5658HC

5671CP

5671GX

5672AE

5672GC

5672SJ

5673AD

5673LJ

5658AK

5658HD

5671CR

5671GZ

5672AG

5672GD

5672SK

5673AE

5673LK

5658AL

5658HE

5671CS

5671HA

5672AH

5672GE

5672SL

5673AG

5673LL

5658AN

5658HG

5671CT

5671HB

5672AJ

5672GG

5672SM

5673AH

5673LM

5658AP

5658HH

5671CV

5671HC

5672AK

5672GH

5672SN

5673AJ

5673LN

5658AR

5658HK

5671CW

5671HD

5672AL

5672GJ

5672SP

5673AK

5673LP

5658AS

5658HL

5671CX

5671HE

5672BA

5672GL

5672SR

5673AL

5673LR

5658AT

5658HW

5671CZ

5671HG

5672BB

5672GM

5672ST

5673AM

5673LV

5658AV

5671AA

5671DA

5671HH

5672BC

5672HA

5672SV

5673AN

5673LW

5658AW

5671AB

5671DB

5671HJ

5672BD

5672HB

5672SW

5673AP

5673LX

5658AX

5671AC

5671DC

5671HK

5672BE

5672HD

5672SX

5673AR

5673LZ

5658AZ

5671AD

5671DD

5671HL

5672BG

5672HE

5672SZ

5673AS

5673MB

5658BA

5671AE

5671DE

5671HM

5672BJ

5672HH

5672TA

5673AT

5673MC

5658BB

5671AG

5671DG

5671HN

5672BK

5672HJ

5672TB

5673AV

5673MD

5658BC

5671AH

5671DH

5671HP

5672BL

5672HK

5672TC

5673AW

5673ME

5658BD

5671AJ

5671DJ

5671HR

5672BM

5672HL

5672TD

5673AX

5673MH

                 

5673MJ

5673TP

5674PN

5674TS

5701AV

5701HS

5701LS

5701PZ

5701VM

5673MK

5673TR

5674PP

5674TT

5701AW

5701HV

5701LT

5701RA

5701VN

5673ML

5673TS

5674PR

5674TV

5701AX

5701HW

5701LV

5701RB

5701VP

5673MN

5673TT

5674PS

5674TW

5701AZ

5701HX

5701LW

5701RC

5701VR

5673MP

5673TV

5674PT

5674TX

5701BA

5701HZ

5701LX

5701RD

5701VS

5673MR

5673TW

5674PV

5674TZ

5701BB

5701JA

5701LZ

5701RE

5701VT

5673MS

5673TX

5674PW

5674VB

5701BC

5701JB

5701MA

5701RH

5701WX

5673MT

5673TZ

5674PZ

5674VD

5701BD

5701JC

5701MB

5701RJ

5701WZ

5673MV

5674AA

5674RA

5674VK

5701BE

5701JD

5701MC

5701RK

5701XA

5673MX

5674AB

5674RB

5674VL

5701BG

5701JE

5701MD

5701RL

5701XB

5673MZ

5674AC

5674RC

5674VP

5701BH

5701JG

5701ME

5701RM

5701XC

5673NA

5674AD

5674RD

5674VR

5701BJ

5701JH

5701MG

5701RN

5701XD

5673NC

5674AE

5674RE

5674VS

5701BK

5701JJ

5701MH

5701RR

5701XE

5673ND

5674AG

5674RG

5674VT

5701BL

5701JK

5701MJ

5701RS

5701XG

5673NE

5674AH

5674RH

5674VV

5701BM

5701JL

5701MK

5701RT

5701XH

5673NG

5674BA

5674RJ

5674VW

5701BN

5701JM

5701ML

5701RV

5701XJ

5673NH

5674BB

5674RK

5674VX

5701BP

5701JN

5701MN

5701RW

5701XK

5673NJ

5674BC

5674RL

5674VZ

5701BR

5701JP

5701MP

5701RX

5701XL

5673NK

5674CA

5674RM

5674WB

5701BS

5701JR

5701MX

5701RZ

5701XM

5673NL

5674CB

5674RN

5674WC

5701BT

5701JS

5701MZ

5701SB

5701XP

5673PA

5674CC

5674RP

5674WD

5701BV

5701JT

5701NB

5701SC

5701XR

5673PB

5674CD

5674RR

5674WE

5701BW

5701JV

5701NC

5701SE

5701XS

5673PC

5674CE

5674RS

5674WG

5701BX

5701JW

5701ND

5701SG

5701XT

5673PE

5674MN

5674RT

5674WH

5701BZ

5701JX

5701NE

5701SH

5701XV

5673PG

5674MP

5674RV

5674WJ

5701CA

5701JZ

5701NG

5701SJ

5701XW

5673PH

5674MR

5674RW

5674WK

5701CB

5701KA

5701NH

5701SK

5701XX

5673PJ

5674NA

5674RX

5674WL

5701DA

5701KB

5701NJ

5701SL

5701XZ

5673PK

5674NB

5674RZ

5674XA

5701DB

5701KC

5701NK

5701SM

5701ZC

5673PL

5674NC

5674SB

5674XB

5701DC

5701KD

5701NL

5701SN

5701ZD

5673PM

5674ND

5674SC

5674XC

5701GC

5701KE

5701NM

5701SP

5701ZE

5673PN

5674NE

5674SE

5674XD

5701GD

5701KH

5701NN

5701SR

5701ZG

5673PP

5674NG

5674SG

5674XE

5701GE

5701KJ

5701NP

5701ST

5701ZH

5673PR

5674NH

5674SH

5674XG

5701GG

5701KK

5701NR

5701SV

5701ZJ

5673PS

5674NJ

5674SJ

5674XJ

5701GN

5701KL

5701NS

5701SW

5701ZK

5673PT

5674NK

5674SK

5674XK

5701GP

5701KP

5701NT

5701SX

5701ZL

5673PV

5674NL

5674SL

5674XM

5701GR

5701KR

5701NV

5701SZ

5701ZM

5673RB

5674NM

5674SM

5674XN

5701GS

5701KS

5701NW

5701TA

5701ZN

5673RC

5674NN

5674SN

5674XP

5701GT

5701KT

5701NX

5701TB

5701ZP

5673RD

5674NP

5674SP

5674XR

5701GV

5701KV

5701NZ

5701TC

5701ZR

5673RE

5674NR

5674SR

5674XS

5701GW

5701KW

5701PA

5701TD

5701ZS

5673RG

5674NS

5674ST

5674XT

5701GX

5701KX

5701PB

5701TE

5701ZT

5673RH

5674NT

5674SV

5701AA

5701GZ

5701KZ

5701PC

5701TG

5701ZV

5673RJ

5674NV

5674TA

5701AB

5701HA

5701LA

5701PE

5701TH

5701ZW

5673RK

5674NW

5674TB

5701AC

5701HB

5701LB

5701PH

5701TS

5701ZX

5673RL

5674NX

5674TC

5701AD

5701HC

5701LC

5701PJ

5701TT

5701ZZ

5673RM

5674NZ

5674TD

5701AE

5701HD

5701LD

5701PK

5701TV

5705AB

5673RN

5674PA

5674TE

5701AG

5701HE

5701LE

5701PL

5701TW

5705AC

5673RP

5674PB

5674TG

5701AH

5701HG

5701LG

5701PM

5701TX

5705AH

5673RR

5674PC

5674TH

5701AJ

5701HH

5701LH

5701PN

5701VA

5705AJ

5673RS

5674PD

5674TJ

5701AK

5701HJ

5701LJ

5701PP

5701VB

5705AM

5673TA

5674PE

5674TK

5701AL

5701HK

5701LK

5701PR

5701VC

5705AN

5673TB

5674PG

5674TL

5701AM

5701HL

5701LL

5701PS

5701VD

5705AP

5673TC

5674PH

5674TM

5701AN

5701HM

5701LM

5701PT

5701VE

5705AR

5673TD

5674PJ

5674TN

5701AP

5701HN

5701LN

5701PV

5701VG

5705AS

5673TM

5674PL

5674TP

5701AR

5701HP

5701LP

5701PW

5701VK

5705AT

5673TN

5674PM

5674TR

5701AS

5701HR

5701LR

5701PX

5701VL

5705AV

                 

5705AW

5706CB

5706GE

5706KS

5706PD

5706TX

5707AZ

5707KP

5707XE

5705AX

5706CC

5706GG

5706KT

5706PE

5706TZ

5707BA

5707KR

5707XG

5705AZ

5706CD

5706GH

5706KV

5706PG

5706VA

5707BB

5707KS

5707XH

5705BE

5706CE

5706GJ

5706KW

5706PH

5706VB

5707BC

5707KT

5707XJ

5705BK

5706CG

5706GL

5706KX

5706PK

5706VC

5707BD

5707KW

5707XL

5705BM

5706CH

5706GM

5706KZ

5706PL

5706VD

5707BE

5707KX

5707XM

5705JA

5706CJ

5706GN

5706LA

5706PN

5706VE

5707BG

5707KZ

5707XN

5705JB

5706CK

5706HA

5706LD

5706PP

5706VG

5707BJ

5707LA

5707XP

5705JC

5706CL

5706HB

5706LE

5706RA

5706VK

5707BK

5707SM

5707XR

5705JD

5706CM

5706HC

5706LG

5706RB

5706VL

5707BL

5707SN

5707XS

5705JE

5706CN

5706HD

5706LH

5706RC

5706VM

5707BM

5707SP

5707XT

5705JG

5706CP

5706HE

5706LJ

5706RD

5706VN

5707BN

5707SR

5707XV

5705JH

5706CR

5706HG

5706LK

5706RE

5706VP

5707BP

5707ST

5707XW

5705JJ

5706CS

5706HH

5706LL

5706RH

5706VR

5707BR

5707SW

5707XX

5705JK

5706CT

5706HJ

5706LM

5706RJ

5706VS

5707BS

5707SX

5707XZ

5706AA

5706CW

5706HK

5706LN

5706RK

5706VT

5707BV

5707SZ

5707ZA

5706AB

5706DA

5706HL

5706LP

5706RL

5706VV

5707BX

5707TA

5707ZB

5706AC

5706DB

5706HM

5706LR

5706RM

5706VW

5707BZ

5707TC

5707ZC

5706AD

5706DC

5706HN

5706LS

5706RN

5706VX

5707CA

5707TD

5707ZD

5706AE

5706DD

5706HP

5706LV

5706RP

5706VZ

5707CC

5707TE

5707ZE

5706AG

5706DE

5706HR

5706LW

5706RR

5706XB

5707CL

5707TG

5707ZG

5706AH

5706DH

5706HS

5706LX

5706RS

5706XC

5707DA

5707TH

5707ZH

5706AJ

5706DJ

5706HT

5706LZ

5706RT

5706XD

5707DB

5707TJ

5707ZJ

5706AK

5706DK

5706HV

5706MA

5706RV

5706XE

5707DC

5707TK

5707ZK

5706AL

5706DL

5706HW

5706MB

5706RW

5706XJ

5707DD

5707TL

5707ZL

5706AM

5706DM

5706JA

5706MC

5706RX

5706XK

5707DE

5707TM

5707ZM

5706AN

5706DP

5706JB

5706MD

5706RZ

5706XL

5707DG

5707TN

5707ZV

5706AP

5706DR

5706JC

5706ME

5706SC

5706XM

5707JA

5707TP

5707ZW

5706AR

5706DS

5706JD

5706MG

5706SE

5706XN

5707JB

5707TR

5707ZX

5706AS

5706DT

5706JE

5706MH

5706SG

5706XP

5707JC

5707TS

5707ZZ

5706AT

5706DV

5706JG

5706MJ

5706SJ

5706XR

5707JD

5707TT

5708HA

5706AV

5706DW

5706JH

5706MK

5706SK

5706XS

5707JE

5707TV

5708TC

5706AW

5706DX

5706JJ

5706ML

5706SM

5706XT

5707JG

5707TW

5708TD

5706AX

5706DZ

5706JL

5706MN

5706ST

5706XV

5707JH

5707VA

5708TE

5706AZ

5706EA

5706JM

5706MP

5706SV

5706XW

5707JJ

5707VB

5708TG

5706BA

5706EB

5706JN

5706MR

5706SW

5706XX

5707JK

5707VC

5708TH

5706BB

5706EC

5706JP

5706MX

5706SX

5706XZ

5707JL

5707VD

5708TJ

5706BC

5706ED

5706JR

5706MZ

5706SZ

5707AA

5707JM

5707VE

5708TK

5706BD

5706EE

5706JS

5706NA

5706TA

5707AB

5707JN

5707VG

5708TL

5706BE

5706EG

5706JT

5706NB

5706TB

5707AC

5707JP

5707VJ

5708TM

5706BG

5706EH

5706JV

5706NC

5706TC

5707AD

5707JR

5707VK

5708TN

5706BH

5706EJ

5706JW

5706ND

5706TD

5707AE

5707JS

5707VL

5708TP

5706BJ

5706EK

5706JZ

5706NE

5706TE

5707AG

5707JT

5707VM

5708TR

5706BK

5706EL

5706KA

5706NM

5706TG

5707AH

5707JV

5707VN

5708TS

5706BL

5706EM

5706KB

5706NN

5706TH

5707AJ

5707JW

5707VP

5708TT

5706BM

5706EN

5706KD

5706NP

5706TJ

5707AK

5707KA

5707VR

5708TV

5706BN

5706EP

5706KE

5706NR

5706TK

5707AL

5707KC

5707VS

5708TW

5706BP

5706ER

5706KG

5706NS

5706TL

5707AM

5707KD

5707VT

5708TX

5706BR

5706ES

5706KH

5706NT

5706TM

5707AN

5707KE

5707VV

5708TZ

5706BS

5706ET

5706KJ

5706NV

5706TN

5707AP

5707KG

5707VW

5708VA

5706BT

5706EV

5706KK

5706NW

5706TP

5707AR

5707KH

5707VX

5708VB

5706BV

5706EW

5706KL

5706NX

5706TR

5707AS

5707KJ

5707VZ

5708VC

5706BW

5706GA

5706KM

5706NZ

5706TS

5707AT

5707KK

5707XA

5708VD

5706BX

5706GB

5706KN

5706PA

5706TT

5707AV

5707KL

5707XB

5708VE

5706BZ

5706GC

5706KP

5706PB

5706TV

5707AW

5707KM

5707XC

5708VP

5706CA

5706GD

5706KR

5706PC

5706TW

5707AX

5707KN

5707XD

5708VV

5708WB

               

5708WD

               

5708WE

               

5708XK

               

5708XL

               

5708ZA

               

5708ZC

               

5708ZD

               

5708ZE

               

5708ZG

               

5708ZJ

               

5708ZK

               

5708ZR

               

5708ZS

               

5708ZT

               

5708ZV

               

5708ZW

               

5708ZX

               

5708ZZ