Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overgangsregeling eindexamens m.a.v.o. en v.b.o. oude stijl[Regeling vervallen per 01-08-2014.]

Geldend van 01-08-2004 t/m 31-07-2014

Overgangsregeling eindexamens m.a.v.o. en v.b.o. oude stijl

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel XIX, onderdeel B, van de Wet van 25 mei 1998, Stb. 337 en artikel 9, vijfde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Besluit

Paragraaf 1. Bezemexamens mavo en vbo oude stijl [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 1. Definitiebepaling [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 2. Vrijstellingen van deelname aan het schoolonderzoek [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 3. Vrijstelling van deelname aan schoolonderzoek en cen traal examen [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 4. Deelname aan eindexamen volgens nieuwe examen- voorschriften [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 5. Mededeling aan de inspectie [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 6. Programma van toetsing en afsluiting [Vervallen per 01-08-2004]

Paragraaf 2. Vrijstelling v.b.o. en m.a.v.o. naar theoretische leerweg v.m.b.o. [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 7. Definitiebepaling [Vervallen per 01-08-2014]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Artikel 8. Vrijstelling op grond van m.a.v.o.-eindexamen oude stijl [Vervallen per 01-08-2014]

  • 2 Het eerste lid is uitsluitend van toepassing, indien na het jaar waarin het eindcijfer of de beoordeling is vastgesteld, nog geen 10 jaren zijn verstreken.

  • 4 Vrijstelling vindt plaats overeenkomstig de bijlage van deze regeling.

Paragraaf 3. Slotbepalingen [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 9. Bekendmaking [Vervallen per 01-08-2014]

Deze regeling wordt met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen geplaatst. Van deze bekendmaking zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 10. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-08-2014]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst, met dien verstande dat paragraaf 2 in werking treedt met ingang van 1 augustus 2002.

  • 3 De paragrafen 2 en 3 vervallen op 1 augustus 2014.

Artikel 12. Citeertitel [Vervallen per 01-08-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Overgangsregeling eindexamens m.a.v.o. en v.b.o. oude stijl.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage [Vervallen per 01-08-2014]

Vrijstelling vbo/mavo naar leerwegen vmbo
vak theoretische leerweg, gemengde leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg vmbo vak mavo of vbo (zie voorwaarden hierboven)

Nederlandse taal

Nederlandse taal

Franse taal

Franse taal

Duitse taal

Duitse taal

Engelse taal

Engelse taal

Friese taal

Friese taal

geschiedenis en staatsinrichting

geschiedenis en staatsinrichting

Aardrijkskunde

aardrijkskunde

Wiskunde

wiskunde

natuur - en scheikunde I

natuurkunde

natuur - en scheikunde II

scheikunde

Biologie

biologie

Economie

economie

kunstvakken II muziek

muziek

kunstvakken II beeldende vakken-tekenen

tekenen

kunstvakken II beeldende vakken-handvaardigheid/handenarbeid

handvaardigheid I (handenarbeid)

kunstvakken II beeldende vakken-handvaardigheid/textiele werkvormen

handvaardigheid II (textiele werkvormen)

kunstvakken II beeldende vakken-audiovisuele vormgeving

-

kunstvakken II beeldende vakken-film

-

kunstvakken II beeldende vakken-fotografie

-

kunstvakken II dans

-

kunstvakken II drama

-

Spaanse taal

Spaanse taal

Turkse taal

Turkse taal

Arabische taal

Arabische taal

Maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

maatschappijleer

Maatschappijleer II

maatschappijleer