Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling formulier gecombineerde opgave 2002[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 30-03-2002 t/m 23-01-2004

Regeling vaststelling formulier gecombineerde opgave 2002

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 32, eerste lid van de Verordening (EG) Nr. 2342/1999 van de Commissie van 28 oktober 1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees met betrekking tot de premieregelingen;

Gelet op artikel 7.1 van de Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen en gelet op artikel 5a van het Besluit administratieve verplichtingen Meststoffenwet;

Voorts gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 24-01-2004]

Onverminderd het bepaalde in de Regeling landbouwtelling 2002 maakt de uit dien hoofde opgaveplichtige die tevens gehouden is gegevens te verstrekken met betrekking tot:

Artikel 2 [Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3 [Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: 'Regeling vaststelling formulier gecombineerde opgave 2002'.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Bijlage [Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Staatscourant 2002/64.]