Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling modelformulier Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Geldend van 24-03-2002 t/m heden

Vaststelling modelformulier Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding;

Besluit:

Artikel 1

Het model van het formulier, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding wordt vastgesteld, zoals dit is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

De regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juli 2000, nr. SV/VP/00/44348, houdende vaststelling van een modelformulier als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Stcrt. 2000, nr.136) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 maart 2002

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst