Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsregeling subsidieplafonds 2002 Subsidieregeling arbeidsomstandigheden

Geldend van 12-12-2004 t/m heden

Vaststellingsregeling subsidieplafonds 2002 Subsidieregeling arbeidsomstandigheden

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling arbeidsomstandigheden]

Artikel II [Vervallen per 12-12-2004]

Artikel III [Vervallen per 12-12-2004]

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 maart 2002

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst