Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit Energy Star-etiketteringsprogramma

Geldend van 29-03-2002 t/m heden

Besluit van 11 maart 2002, houdende regels betreffende een communautair energie- efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur (Besluit Energy Star-etiketteringsprogramma)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 25 januari 2002, nr. WJZ 02003829;

Gelet op verordening (EG) nr. 2422/2001 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur (PbEG L 332), en de artikelen 6 en 21 van de Wet energiebesparing toestellen;

De Raad van State gehoord (advies van 21 februari 2002, nr. W.10.02.0050/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 4 maart 2002, nr. WJZ 02010860;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het is verboden het gemeenschappelijk logo, bedoeld in artikel 3, onder a, van verordening (EG) nr. 2422/2001 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur (PbEG L 332) te gebruiken anders dan in overeenstemming met deze verordening.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Energy Star-etiketteringsprogramma.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 maart 2002

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de achtentwintigste maart 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals