Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Departementaal Projectbureau Reïntegratiebeleid[Regeling vervallen per 01-01-2004.]

Geldend van 09-05-2002 t/m 31-12-2003

Instellingsbesluit Departementaal Projectbureau Reïntegratiebeleid

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5, vierde lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2002;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. het projectbureau:

het Departementaal Projectbureau Reïntegratiebeleid;

b. de projectdirecteur:

degene die is belast met de leiding van het Departementaal Projectbureau Reïntegratiebeleid.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2004]

Er is een Departementaal Projectbureau Reïntegratiebeleid.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Het projectbureau ressorteert rechtstreeks onder de directeur-generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand.

  • 2 Aan het hoofd van het projectbureau staat de projectdirecteur.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2004]

Het projectbureau heeft de volgende taken:

  • a. het voeren van een regierol ten aanzien van de voorgenomen integrale herbezinning op en vernieuwing van het reïntegratiebeleid van het ministerie en van het hiermee gemoeide reïntegratie-instrumentarium;

  • b. het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van de directieoverstijgende beleidsmatige, financiële, bestuurlijke en juridische kaders voor het toekomstig reïntegratiebeleid van het ministerie, een en ander in nauwe samenwerking en afstemming met de beleidsdirecties van het ministerie, andere betrokken ministeries en andere betrokken organisaties en instellingen op het terrein van werk en inkomen;

  • c. het coördineren van de uitwerking van en het vervolg op de aanbevelingen van het rapport 'Aan de slag'.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 8, eerste lid, onderdelen a tot en met i, k en m, en de artikelen 9, 53 en 54, derde lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2002 zijn van overeenkomstige toepassing op de projectdirecteur.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2004]

Aan het hoofd Bureau Bedrijfsvoering dat ressorteert onder de directeur Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen, wordt volmacht verleend tot het aangaan van de volgende overeenkomsten ten behoeve van het projectbureau:

  • a. overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en diensten op basis van een door de directie Algemene Zaken afgesloten mantelovereenkomst alsmede koop-, huur- en lease-overeenkomsten met een waarde van ten hoogste € 5.000,- per overeenkomst;

  • b. overeenkomsten voor het inhuren van uitzendkrachten;

  • c. overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van het projectbureau welke voortvloeien uit het vastgestelde opleidingsplan van het projectbureau.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Departementaal Projectbureau Reïntegratiebeleid.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 maart 2002

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Namens deze,
de

Secretaris-Generaal

,

R. Gerritse