Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Toepassing Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek [...] met betrekking tot belasting naar het inkomen en vermogen

Geldend van 01-01-1998 t/m heden

Toepassing Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belasting naar het inkomen en vermogen

De plv. Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Inleiding

De Italiaanse autoriteiten hebben mij ingevolge artikel 2, vierde lid, van de Overeenkomst met Italië geïnformeerd over een wezenlijke wijziging in de Italiaanse belastingwetgeving. Deze wijziging betreft de volgende.

Irap

In artikel 2, van de Overeenkomst met Italië worden de belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is opgesomd. In het geval van Italië wordt in het derde lid, onderdeel b, onder andere de l'imposta locale sui redditi (de lokale inkomstenbelasting) genoemd. Per 1 januari 1998 zijn bij wettelijk decreet, nummer 446 van 15 december 1996 bepaalde Italiaanse heffingen, waaronder de l'imposta locale sui redditi (de ILOR), vervallen en vervangen door de Imposta regionale sulle attività produttive (de IRAP), een regionale belasting op productieve activiteiten. De ILOR is in wezen een gelijksoortige belasting als de IRAP.

Toepassing Overeenkomst

Volgens artikel 2, vierde lid, van de Overeenkomst is de Overeenkomst ook van toepassing op alle gelijke of in wezen gelijksoortige belastingen, die na de datum van ondertekening van de Overeenkomst naast of in plaats van de bestaande belastingen worden geheven. Daar de ILOR in wezen gelijksoortig is aan de IRAP, ben ik met de met de bevoegde Italiaanse autoriteiten overeengekomen dat de IRAP te beschouwen als een belasting waarop de Overeenkomst van toepassing is.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.