Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling bemanningsplan zeevaart[Regeling vervallen per 03-05-2014.]

Geldend van 20-08-2013 t/m 02-05-2014

Regeling bemanningsplan zeevaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 7, derde lid, van de Zeevaartbemanningswet,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 03-05-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. STCW-Code:

Code inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van zeevarenden (Trb. 1996, 249), behorend bij het op 7 juli 1978 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst (Trb. 1981, 144);

b. HSC-Code:

International Code of Safety for High Speed Craft van 20 mei 1994, opgenomen in de bijlage van de Regeling HSC-Code;

c. passagiersschip:

schip dat door de scheepsbeheerder is bestemd voor het vervoer van meer dan twaalf passagiers, dan wel een schip dat meer dan twaalf passagiers vervoert;

d. ro-ro passagiersschip:

passagiersschip met ruimten voor ro-ro lading of ruimten van bijzondere aard, zoals omschreven in Voorschrift I/1, eerste lid, onder punt 19 van de Bijlage van het STCW-Verdrag;

e. hogesnelheidsvaartuig:

schip dat in staat is zich voort te bewegen met een snelheid in meters per seconde die gelijk of groter is dan 3,7 ∇ 0,1667, waarbij ∇ staat voor de waterverplaatsing in m³ op de ontwerpwaterlijn.

Artikel 2 [Vervallen per 03-05-2014]

In het bemanningsplan worden voorzover van toepassing ten minste de gegevens, bedoeld in de bij deze regeling behorende bijlage, verstrekt.

Artikel 3 [Vervallen per 03-05-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bemanningsplan zeevaart.

Artikel 4 [Vervallen per 03-05-2014]

Deze regeling berust op artikel 7, derde lid, van de Wet zeevarenden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage [Vervallen per 03-05-2014]

Rederijgegevens: [Vervallen per 03-05-2014]

 • 1. Naam scheepsbeheerder (verantwoordelijke voor het bemanningsplan)

 • 2.

  • a. Handelsnaam scheepsbeheerder

  • b. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

  • c. KvK-inschrijfnummer

 • 3. Adres

 • 4. Contactpersoon

 • 5. Telefoon, fax en e-mail

Technische scheepskenmerken [Vervallen per 03-05-2014]

 • 6. Naam schip, bij nieuwbouw ook werf en bouwnummer

 • 7. Geschatte datum waarop de scheepscertificaten benodigd zijn (periode waarin het schip in de vaart komt)

 • 8. IMO nr.

 • 9. Type schip

 • 10. Bouwjaar

 • 11. Brutotonnage

 • 12. Geïnstalleerd voortstuwingsvermogen

 • 13. Aantal hulpmotoren en totaal vermogen

 • 14. 0-mans machinekamerbezetting JA/NEE

 • 15. Soort brandstof

Bedrijfsvoering [Vervallen per 03-05-2014]

 • 16.

  • a. Wat voor soort lading vervoert het schip?

  • b. Een korte beschrijving van het ladinggedeelte van het schip (aantal ruimen/bediening luiken/tussendekken/eigen laadgerei).

 • 17. Welke taken vervult de bemanning m.b.t. de ladingbehandeling (denk aan zeevast zetten van de lading, schoonmaken van de ruimen en dergelijke) ? Indien u een van deze taken structureel uitbesteed aan derden, wilt u dan een afschrift van het contract bijvoegen?

 • 18. In geval van een lijndienst: het vaarschema met aanloophavens, inclusief de gemiddelde ligtijd (-periode) in de havens.

 • 19. Indien het schip alleen gecertificeerd wordt voor het beperkte vaargebied (= 30 mijl uit de kust en maximaal 12 uur uit een op het certificaat vermelde werkhaven): Geef duidelijk aan of u een certificaat voor `continue vaart' wenst of met de beperking tot `niet-continue vaart'. Dit is van invloed op de minimaal vereiste bemanning.

 • 20. In welk geografisch gebied wordt meestal gevaren?

Taakbelasting [Vervallen per 03-05-2014]

 • 21.

  • a. Welke bemanningssamenstelling stelt u voor? Vult u voor de beantwoording van deze vraag onderstaand schema in (zie toelichting).

  • b. Is er overleg geweest met kapiteins of ander varend personeel binnen uw bedrijf bij de totstandkoming van de voorgestelde samenstelling ? JA/NEE

   nr

   functie

   1

    

   2

    

   3

    

   4

    

   5

    

   6

    

   7

    

   8

    

   9

    

   10

    

   11

    

   12

    

   13

    

   14

    

   15

    

   16

    

   17

    

   18

    

   19

    

   20

    

   21

    

   22

    

   23

    

   24

    

   25

    
  • c. Wilt u aangeven op welke wijze bij de voorgestelde bemanningssamenstelling rekening is gehouden met de beperking van oververmoeidheid van de bemanning?

 • 22. Alleen voor ro-ro-passagiersschepen en passagiersschepen:

  Wilt u een opgave doen van de door STCW'95 vereiste veiligheidstrainingen aan boord?

  Maakt u daarbij gebruik van het in de toelichting bij vraag 22 weergegeven schema. Wilt u ten behoeve van de beoordeling door de Inspectie Verkeer en Waterstaat tevens een afschrift van de alarmrol van het schip bijvoegen?

 • 23. Alleen voor High Speed Craft (HSC):

  Wilt u een beschrijving geven hoe u Hoofdstuk 18.3.3 van de HSC-Code (zie toelichting) gaat invullen. Gebruikt u hiervoor een aparte bijlage?

 • 24. Wilt u een gedetailleerde beschrijving geven van de taakverdeling van de bij vraag 21 opgegeven bemanningsleden ingeval van brand aan boord, terwijl het schip zich op zee bevindt?

 • 25. Wilt u een gedetailleerde beschrijving geven van de taakverdeling van de bij vraag 21 opgegeven bemanningsleden voor het redden van een man over boord?

 • 26. Wilt u een gedetailleerde beschrijving geven van de taakverdeling van de bij vraag 21 opgegeven bemanningsleden bij schip verlaten?

 • 27. Wilt u een gedetailleerde beschrijving geven van de taakverdeling bij meren van het schip (houdt u daarbij ook rekening met de behandeling van ondersteunende sleepboten)?

 • 28. Wilt u een gedetailleerde beschrijving geven van de taakverdeling tijdens bunkeroperaties?

Arbeidsbesparende middelen of vormen van bedrijfsvoering [Vervallen per 03-05-2014]

 • 29. Welke belangrijke arbeidsbesparende middelen en/of werkwijzen zijn er doorgevoerd m.b.t. de ladingbehandeling meren/ontmeren, het hulpbedrijf, het onderhoud en het scheepsmanagement?

 • 30. Is er als gevolg van een bepaalde wijze van organisatie van de scheepsbeheerder sprake van een verminderde werkdruk aan boord? Zo ja, wilt u dan aangeven aan hoe deze verminderde werkdruk is geëffectueerd?

Procesafspraken [Vervallen per 03-05-2014]

De Inspectie Verkeer en Waterstaat zal zich bij de beoordeling van het bemanningsvoorstel (vraag 21) minder op specifieke bedrijfsvoeringsaspecten richten, indien goede procesafspraken tussen scheepsbeheerder en kapiteins voldoende garanties bieden voor een toereikende bemanning.

Hiertoe zullen deze procesafspraken ten minste de volgende zaken moeten omvatten:

 • 31. De manier waarop scheepsbeheerders hun kapiteins wijzen op de verantwoordelijkheid van de kapitein om te zorgen voor een voor zijn taak berekende bemanning overeenkomstig artikel 4 van de Wet zeevarenden. Welke informatie wordt bij die gelegenheid verschaft?

 • 32. De verplichting van de scheepsbeheerder om de kapitein de middelen te verschaffen om de onder punt 31 genoemde verantwoordelijkheid waar te kunnen maken (art. 3, tweede lid, Wet zeevarenden).

 • 33. Een duidelijke en concrete procedure waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden van de kapitein en de scheepsbeheerder zoals genoemd onder de punten 31 en 32 tot uitdrukking komen. Hierbij dienen ten minste de wederzijdse verplichtingen zoals weergegeven in artikel 12 van de Wet zeevarenden tot uitdrukking te komen.

 • 34. Communicatie/overlegstructuur tussen scheepsbeheerder en kapitein.

Wilt u afschriften van deze procesafspraken bijvoegen?

Bij de beoordeling van deze procesafspraken zal er enerzijds op worden gelet of zij voldoende garanties bieden voor de kapitein om zijn verantwoordelijkheid, genoemd onder punt 31, ook waar te kunnen maken en anderzijds of zij voor de controlerende autoriteiten voldoende houvast bieden (handhaafbaarheid).