Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit Novem Subsidieregeling milieugerichte technologie 2002[Regeling vervallen per 20-05-2005.]

Geldend van 24-05-2002 t/m 19-05-2005

Mandaatbesluit Novem Subsidieregeling milieugerichte technologie 2002

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur van de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V., d.d. 10 december 2001, met kenmerk 01/931/yl/0311;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 20-05-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Novem:

de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V.

Artikel 2 [Vervallen per 20-05-2005]

  • 1 Aan de directeur van Novem, de manager Duurzaam produceren en de clustermanager voorzover verband houdende met hun taak en voorzover het niet betreft een besluit tot het verlenen van subsidie van meer dan € 125.000,- wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten krachtens artikel 15.13 van de Wet milieubeheer, voorzover deze verband houden met de uitvoering van de programma's, bedoeld in de artikelen 8, 9, 10a, 10b, 10c, 10d en 10e van de Subsidieregeling milieugerichte technologie 2002.

  • 2 De functionarissen, bedoeld in het eerste lid, worden tevens gemachtigd tot het afdoen van alle op de daarin bedoelde besluiten betrekking hebbende stukken.

Artikel 3 [Vervallen per 20-05-2005]

Aan het hoofd van de afdeling Juridische Zaken van Novem en bij zijn afwezigheid diens plaatsvervanger, wordt mandaat verleend tot het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, alsmede gemachtigd tot het afdoen van alle daarop betrekking hebbende stukken.

Artikel 4 [Vervallen per 20-05-2005]

De directeur van Novem wordt gemachtigd, met het recht van substitutie, namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verweer te voeren bij de behandeling door de bestuursrechter van beroepschriften of verzoeken tot het treffen van een voorlopige voorziening terzake van besluiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, en artikel 3 van deze regeling.

Artikel 5 [Vervallen per 20-05-2005]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 2 of 3 van deze regeling, luidt de ondertekening:

  • `De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu,

  • voor deze:'

gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel 6 [Vervallen per 20-05-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7 [Vervallen per 20-05-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Novem Subsidieregeling milieugerichte technologie 2002.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 27 december 2001

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk