Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling helikopterrondvluchten[Regeling vervallen per 19-07-2008.]

Geldend van 05-01-2002 t/m 18-07-2008

Regeling helikopterrondvluchten

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 114 van de Regeling Toezicht Luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 19-07-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder JAR-OPS 3: Joint Aviation Requirements, Commercial Air Transportation (Helicopters) met inbegrip van de wijzigingen hierop zoals vastgesteld door de Joint Aviation Authorities.

Artikel 2 [Vervallen per 19-07-2008]

De ondernemer die op of na 1 april 2002 rondvluchten met helikopters uitvoert, voldoet aan alle op hem van toepassing zijnde voorschriften van JAR-OPS 3, conform JAR-OPS 3.005(g) en de bepalingen van deze regeling.

Artikel 3 [Vervallen per 19-07-2008]

Teneinde te beoordelen of wordt voldaan aan het gestelde in artikel 2 dient de ondernemer ten minste drie maanden voor de gewenste startdatum van de operatie van rondvluchten met helikopters hiertoe gegevens, zoals genoemd in JAR-OPS 3.185, in bij de minister.

Artikel 4 [Vervallen per 19-07-2008]

Het niet voldoen aan de bepalingen van deze regeling is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 166, derde lid, van de Regeling Toezicht Luchtvaart.

Artikel 5 [Vervallen per 19-07-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6 [Vervallen per 19-07-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling helikopterrondvluchten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos