Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling niet-bedrijfsmatige levering aan kleinverbruikers Elektriciteitswet 1998

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Regeling niet-bedrijfsmatige levering aan kleinverbruikers Elektriciteitswet 1998

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 95a, tweede lid, onderdeel d, van de Elektriciteitswet 1998,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

Overeenkomstig artikel 95a, tweede lid, onderdeel d, van de wet wordt elektriciteit anders dan bedrijfsmatig geleverd indien:

  • a. de leverancier niet het recht van gebruik heeft van een net, dan wel de leverancier op grond van artikel 15, eerste of tweede lid, van de wet vrijgesteld onderscheidenlijk ontheven is van de plicht een netbeheerder aan te wijzen;

  • b. de levering van elektriciteit in het geheel van de onderneming van de leverancier van ondergeschikte betekenis is, dan wel de levering van elektriciteit een onlosmakelijk onderdeel vormt van de handelingen, anders dan het leveren van elektriciteit, die de onderneming van de leverancier verricht, en

  • c. de leverancier reeds op 29 juli 1998 elektriciteit leverde aan beschermde afnemers, dan wel de leverancier aan niet meer dan vijftien kleinverbruikers in totaal niet meer dan 0,25GWh per jaar levert.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling niet-bedrijfsmatige levering aan kleinverbruikers Elektriciteitswet 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 december 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink