Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wet Belastingplan 2002-III Natuur, milieu en vervoer

Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Wet van 14 december 2001 tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002–III Natuur, milieu en vervoer)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2002 wenselijk is maatregelen te treffen inzake natuur, milieu en vervoer;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Fiscale wetgeving

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet tijdelijke fiscale stimulering van de aankoop van schone personenauto's en bestelauto's.]

Hoofdstuk 1A. Sociale zekerheidswetgeving

Artikel VIIA

[Red: Wijzigt de Coördinatiewet Sociale Verzekering.]

Hoofdstuk 2. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel VIII. Overgangsrecht Wet op de motorrijtuigenbelasting

In afwijking van artikel 83 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 wordt teruggaaf van motorrijtuigenbelasting verleend over tijdvakken die nog niet zijn aangevangen op 1 januari 2002 met betrekking tot personenauto's als bedoeld in artikel 23 van deze wet. De teruggaaf bedraagt het verschil tussen de betaalde belasting en de belasting die is verschuldigd op grond van artikel 23 van voornoemde wet.

Artikel IX. Overgangsrecht Wet op de accijns

Artikel IXA. Wijziging van de Wet van 21 juni 2001 tot wijziging van de Wet milieubeheer

[Red: Wijzigt de Wet van 21 juni 2001 tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb. 346) .]

Artikel IXB. Samenloop Wet van 21 juni 2001 tot wijziging van de Wet milieubeheer

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel IXC. Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

[Red: Wijzigt de Wet Inkomstenbelasting 2001.]

Artikel X. Inwerkingtreding

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

  • 2 In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen D en E in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat zo nodig terugwerkende kracht heeft tot 1 januari 2002.

  • 3 In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel F, in werking met ingang van 1 januari 2002 en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 14 december 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de eenentwintigste december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals