Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsverordening Dienstverleningsverordening registerloodsen en Financiële verordening Loodswezen

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Wijzigingsverordening Dienstverleningsverordening registerloodsen en Financiële verordening Loodswezen

De ledenvergadering van de Nederlandse loodsencorporatie,

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 15 van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353);

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Dienstverleningsverordening registerloodsen.]

Artikel II

De in Artikel I genoemde bedragen worden, met ingang van 1 januari 2002, alsnog aangepast volgens het bepaalde in de tweede volzin van artikel 4.

Artikel III

[Red: Wijzigt de Financiële verordening Loodswezen.]

Artikel IV

De in Artikel III, onder A, B en C, genoemde bedragen worden, met ingang van 1 januari 2002, alsnog aangepast volgens de voor die aanpassing geldende regels.

Artikel V

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van de Nederlandse loodsencorporatie op 11 december 2001 te Utrecht.