Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet verbetering poortwachter

Geldend van 01-11-2008 t/m heden

Wet van 29 november 2001 tot verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet verbetering poortwachter)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een reïntegratieverslag en verlenging van de wachttijd in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in te voeren, de bepalingen over de ziekmelding in de Ziektewet en over de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever in het Burgerlijk Wetboek alsmede, in verband met het voorgaande, de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten en enige andere wetten, te wijzigen met het oog op verbetering van de procesgang tijdens het eerste ziektejaar van de werknemer en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling van werkgevers, werknemers, arbodiensten en uitvoeringsinstanties daarbij;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Ziektewet

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel II. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel III. Burgerlijk Wetboek

[Red: Wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel IV. Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel V. Werkloosheidswet

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel VI. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

[Red: Wijzigt de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.]

Artikel VII. Arbeidsomstandighedenwet 1998

[Red: Wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet 1998.]

Artikel VIII. Wet inschakeling werkzoekenden

[Red: Wijzigt deWet inschakeling werkzoekenden.]

Artikel IX. Wet terugdringing ziekteverzuim

[Red: Wijzigt de Wet terugdringing ziekteverzuim.]

Artikel X. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

[Red: Wijzigt de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen.]

Artikel XI. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen

[Red: Wijzigt de Wet beslistermijnen sociale verzekeringen.]

Artikel XII. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekerng zelfstandigen.]

Artikel XIII. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

Artikel XIV. Evaluatiebepaling

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel XV. Overgangsrecht

  • 7 Bij ministeriële regeling kunnen in verband met de goede overgang van taken van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen naar verplichtingen van de werkgever regels van overgangsrecht worden gesteld.

Artikel XVI. Bepaling in verband met de Invoeringswet arbeid en zorg

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel XVII. Inwerkingtreding

  • 1 De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XVIII. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet verbetering poortwachter.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 29 november 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de achttiende december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals