Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WHW in verband met het niet meer afzonderen [...] uitkeringen na ontslag van de rijksbijdrage aan hogescholen[Regeling vervallen per 18-02-2009.]

Geldend van 14-12-2001 t/m 17-02-2009

Besluit van 16 november 2001, houdende wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW in verband met het niet meer afzonderen van de uitkeringen na ontslag van de rijksbijdrage aan hogescholen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 20 juli 2001, nr. WJZ/2001/27437 (4778) directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 2.5, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

De Raad van State gehoord (advies van 18 oktober 2001, No. WO5.01.0379/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 13 november 2001, nr. WJZ/2001/43566 (4778), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I [Vervallen per 18-02-2009]

[Red: Wijzigt het Bekostigingsbesluit WHW.]

Artikel II [Vervallen per 18-02-2009]

[Red: Wijzigt het besluit van 10 augustus 1999, houdende wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW in verband met onder meer wijziging van de algemene berekeningswijze voor de bekostiging van universiteiten met ingang van 2000 (Stb. 1999, 381).]

Artikel III [Vervallen per 18-02-2009]

[Red: Wijzigt het besluit van 12 december 2000, houdende wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW in verband met onder meer wijzigingen van de bekostiging van universiteiten en hogescholen met ingang van 2001 (Stb. 2000, 580).]

Artikel IV [Vervallen per 18-02-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit van 27 september 2001, houdende wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW in verband met wijziging van de bekostiging van de Open Universiteit met ingang van 2002.]

Artikel V [Vervallen per 18-02-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel VI [Vervallen per 18-02-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel.]

Artikel VIII [Vervallen per 18-02-2009]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 november 2001

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de dertiende december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals