Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Rijkswet aanpassing rijkswetten euro

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Rijkswet van 27 september 2001, houdende aanpassing van rijkswetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Rijkswet aanpassing rijkswetten euro)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de rijkswetgeving aan te passen in verband met de vervanging van de gulden door de euro;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 1

[Red: Wijzigt de Wet herziening Wet instelling Militaire Willems-Orde.]

Hoofdstuk II. Ministerie van Buitenlandse Zaken

Enig artikel

[Red: Wijzigt de Wet op de Kanselarijrechten 1948.]

Hoofdstuk III. Ministerie van Defensie

Enig artikel

[Red: Wijzigt de Marinescheepsongevallenwet 1935 en de Wet militair tuchtrecht .]

Hoofdstuk IV. Ministerie van Economische Zaken

Enig Artikel

[Red: Wijzigt de Rijksoctrooiwet.]

Hoofdstuk V. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Artikel 1

[Red: Wijzigt de Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart, de Schepenwet en de Wet behoud scheepsruimte 1939.]

Artikel 2

[Red: Wijzigt de Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart.]

Artikel 3

[Red: Wijzigt de Schepenwet.]

Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 1

Indien het bedrag van een door een bestuursorgaan op te leggen geldboete, dan wel van een tuchtrechtelijke geldboete, ingevolge deze wet of een ander wettelijk voorschrift in verband met de vervanging van de gulden door de euro wordt gewijzigd, is artikel 1, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 3

Deze wet wordt aangehaald als: Rijkswet aanpassing rijkswetten euro.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 27 september 2001

Beatrix

De Minister van Financiƫn,

G. Zalm

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de eerste november 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals