Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling toezichtskosten commerciële omroep[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2008

Regeling toezichtskosten commerciële omroep

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op de artikel 71k, tweede lid, van de Mediawet,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Voor de vergoeding die een commerciële omroepinstelling, die toestemming heeft verkregen voor het uitzenden of doen uitzenden van een door haar verzorgd televisieprogramma voor algemene omroep, jaarlijks aan het Commissariaat voor de Media is verschuldigd voor de kosten die verbonden zijn aan het toezicht, gelden de in onderstaande tabel genoemde bedragen in euro:

Tabel 1

Aantal huishoudens in

Nederland dat het

programma kan ontvangen

< 25.000

25.000-

50.000

50.000-

100.000

100.000-

500.000

500.000

1.000.000

1.000.000-

3.000.000

3.000.000>

Gemiddelde duur van de

uitzendingen per dag in het

desbetreffende kalenderjaar

             
 

< 3 uren

136

272

544

1632

2448

3264

4080

3 - < 6 uren

272

544

1088

3264

4896

6528

8160

6 - < 9 uren

408

816

1632

4896

7344

9792

12.240

9 - < 12 uren

544

1088

2176

6528

9792

13.056

16.320

12 > uren

680

1360

2720

8160

12.240

16.320

20.400

  • 2 De vergoeding die een commerciële omroepinstelling, die toestemming heeft verkregen voor het uitzenden of doen uitzenden van een door haar verzorgd radioprogramma voor algemene omroep, jaarlijks aan het Commissariaat voor de Media is verschuldigd voor de kosten die verbonden zijn aan het toezicht, bedraagt 50% (vijftig procent) van de bedragen, vermeld in de tabel van het eerste lid, met dien verstande dat de vergoeding niet lager wordt vastgesteld dan op een bedrag van € 113.

  • 3 In afwijking van het eerste lid bedraagt de vergoeding die een commerciële omroepinstelling, die toestemming heeft verkregen voor het uitzenden of doen uitzenden van een door haar verzorgd televisieprogramma voor algemene omroep dat bestaat uit het gedurende de uitzendduur veelvuldig en aaneensluitend herhalen van een programma dat voor zover het de beeldinhoud betreft uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaat uit stilstaande beelden, 25% (vijfentwintig procent) van de bedragen vermeld in de tabel van het eerste lid, met dien verstande dat de vergoeding niet lager wordt vastgesteld dan op een bedrag van € 113.

  • 4 Indien de toestemming voor het uitzenden of doen uitzenden van een programma voor algemene omroep in de loop van het kalenderjaar in werking treedt, wordt ingetrokken of vervalt, worden het eerste tot en met derde lid naar tijdsgelang toegepast, met dien verstande dat de vergoeding niet lager wordt vastgesteld dan op een bedrag van € 113.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Voor de vergoeding die een commerciële omroepinstelling, die toestemming heeft verkregen voor het uitzenden of doen uitzenden van een door haar verzorgd televisieprogramma voor bijzondere omroep, jaarlijks aan het Commissariaat voor de Media is verschuldigd voor de kosten die verbonden zijn aan het toezicht, gelden de in onderstaande tabel genoemde bedragen in euro:

Aantal huishoudens in Nederland dat het

programma kan ontvangen op grond van een

overeenkomst als bedoeld in artikel 1,

onderdeel l, van de Mediawet

< 10.000

10.000-

50.000

50.000 >

Gemiddelde duur van de uitzendingen per dag

in het desbetreffende kalenderjaar

     
 

< 3 uren

544

1632

4080

 

3 - < 6 uren

1088

3264

8160

 

6 - < 9 uren

1632

4896

12.240

 

9 - < 12 uren

2176

6528

16.320

 

12 > uren

2720

8160

20.400

  • 2 De vergoeding die een commerciële instelling, die toestemming heeft verkregen voor het uitzenden of doen uitzenden van een door haar verzorgd radioprogramma voor bijzondere omroep, jaarlijks aan het Commissariaat voor de Media is verschuldigd voor de kosten die verbonden zijn aan het toezicht, bedraagt 50% (vijftig procent) van de bedragen, vermeld in de tabel van het eerste lid.

  • 3 Indien de toestemming voor het uitzenden of doen uitzenden van een programma voor bijzondere omroep in de loop van het kalenderjaar in werking treedt, wordt ingetrokken of vervalt, worden het eerste en tweede lid naar tijdsgelang toegepast, met dien verstande dat de vergoeding niet lager wordt vastgesteld dan op een bedrag van € 113.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2009]

Indien een commerciële omroepinstelling, die toestemming heeft verkregen voor het uitzenden of doen uitzenden van een door haar verzorgd programma voor bijzondere omroep, tevens toestemming heeft verkregen voor het uitzenden of doen uitzenden van een door haar verzorgd programma voor algemene omroep, en het programma voor bijzondere omroep steeds aansluitend op hetzelfde kanaal van een omroepnetwerk wordt uitgezonden als waarop het programma voor algemene omroep wordt uitgezonden, is de commerciële omroepinstelling ten hoogste € 20.400 verschuldigd.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2009]

De regeling van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 9 juli 1992, nr. MLB/J/OP-92.2130, Stcrt. 1992, 131, wordt ingetrokken.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang 1 januari 2002.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toezichtskosten commerciële omroep.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

F. van der Ploeg