Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling legitimatiebewijs voor de buitengewoon opsporingsambtenaar[Regeling vervallen per 23-01-2013.]

Geldend van 07-09-2001 t/m 22-01-2013

Vaststelling legitimatiebewijs voor de buitengewoon opsporingsambtenaar

Artikel 1 [Vervallen per 23-01-2013]

De buitengewoon opsporingsambtenaar draagt bij het uitoefenen van zijn functie een legitimatiebewijs bij zich volgens het model, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit, tenzij voor hem een ander legitimatiebewijs is vastgesteld.

Artikel 2 [Vervallen per 23-01-2013]

De op basis van het besluit van 9 december 1994, kenmerk 471425/594/NE, afgegeven legitimatiebewijzen blijven geldig tot de datum waarop de bijbehorende akte geldig is en uiterlijk tot 1 juni 2006.

Artikel 3 [Vervallen per 23-01-2013]

Het besluit van 9 december 1994, kenmerk 471425/594/NE, wordt ingetrokken.

Artikel 4 [Vervallen per 23-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

Den Haag, 20 augustus 2001

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Bijlage 1 [Vervallen per 23-01-2013]

Bijlage 30646.png
Bijlage 30647.png