Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Besluit van 5 juli 2001, houdende regels over de tegemoetkoming in onderwijsbijdrage en schoolkosten (Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 2 mei 2001, nr. WJZ/2001/15 896 (1713), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 2.2, eerste lid, 9.5, 9.6 en 11.1, eerste lid, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

De Raad van State gehoord (advies van 22 juni 2001, nr. W05.01.0211/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 3 juli 2001, nr. WJZ/2001/27402 (1713), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepaling

In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Artikel 2. Nationaliteit voor hoofdstuk 3 van de wet [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 3. Nationaliteit voor hoofdstukken 4 en 5 van de wet

Artikel 3a. Tegemoetkoming hoofdstuk 4 voor personen bedoeld in artikel 2.2, derde lid, van de wet en hun familieleden

 • 1 Artikel 2.2, tweede lid, van de wet is van toepassing op een persoon die:

  • a. een nationaliteit heeft van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, dan wel van Zwitserland;

  • b. niet het duurzaam verblijfsrecht, bedoeld in artikel 16 van richtlijn 2004/38/EG, heeft verworven; en

  • c. geen:

   • 1°. werknemer;

   • 2°. zelfstandige;

   • 3°. persoon die de status van werknemer of zelfstandige heeft behouden; of

   • 4°. familie van een persoon als bedoeld in onderdeel 1° tot en met 3° is.

 • 5 De tegemoetkoming wordt toegekend in één bedrag per schooljaar. Indien de aanspraak gedurende een schooljaar ontstaat bestaat de aanspraak uit ééntwaalfde van het bedrag per schooljaar maal het aantal resterende maanden van dat schooljaar.

Artikel 4. Verstrekken van inlichtingen

Artikel 16 van het Besluit studiefinanciering 2000 is van overeenkomstige toepassing op de verplichting, bedoeld in artikel 9.5 van de wet.

Artikel 5. Aanpassing van bedragen

 • 1 Onze Minister past de bedragen, genoemd in de artikelen 2.23, tweede lid, en 10.5, tweede lid, van de wet, per 1 januari van ieder kalenderjaar aan met de procentuele wijziging die het indexcijfer van de CAO-lonen in het tweede daaraan voorafgaande kalenderjaar heeft ondergaan.

 • 2 Onze Minister past de bedragen, genoemd in de artikelen 4.3, 4.6, 5.4, 5.10 en 10.7, derde lid, van de wet per 1 januari van ieder kalenderjaar aan met de procentuele wijziging die de consumentenprijsindex over het tweede daaraan voorafgaande kalenderjaar heeft ondergaan.

 • 3 Bij ministeriële regeling wordt bepaald wat onder de consumentenprijsindex en het indexcijfer van de CAO-lonen wordt verstaan.

Hoofdstuk 2. Overgangsrecht

Artikel 6. Overgangsbepaling nationaliteitseis

Degenen die op 31 juli 2001 op grond van het Besluit tegemoetkoming studiekosten rechtmatig tegemoetkoming ontvingen, voldoen aan de nationaliteitseis, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de wet.

Artikel 6a. Tijdelijke afwijking artikel 5 [Vervallen per 01-07-2017]

Hoofdstuk 3. Wijzigingen in andere besluiten

Artikel 7. Besluit geneeskundige verzorging politie 1994

[Red: Wijzigt het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994.]

Artikel 8. Besluit studiefinanciering 2000

[Red: Wijzigt het Besluit studiefinanciering 2000.]

Artikel 9. Bijdragebesluit Zorg

[Red: Wijzigt het Bijdragebesluit Zorg.]

Artikel 10. Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000.]

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 11. Uitvoeringsbesluit WEB

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit WEB.]

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2001.

Artikel 13. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juli 2001

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

Uitgegeven de negentiende juli 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals