Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Centrale examens volgens C- en D-programma in 2003 en 2004

Geldend van 27-06-2001 t/m heden

Centrale examens volgens C- en D-programma in 2003 en 2004

In 2003 is de laatste reguliere gelegenheid een eindexamen oude stijl mavo of vbo af te leggen. In 2004 zijn de laatste staatsexamens mavo oude stijl. Voor een bijzondere groep leerlingen (die met toestemming van de inspectie meer dan vijf jaar over de opleiding doen) is 2004 het laatste jaar, waarin zij een eindexamen mavo of vbo oude stijl mogen afleggen.

Oude stijl betekent: met de oude vakkenpakketvoorschriften (keuze van vakken en programma’s), vrijstellingsregeling, voorschriften over de inrichting van het schoolonderzoek en regels voor de bepaling van de uitslag.

Voor wat betreft de centrale c.q. schriftelijke examens volgens C- of D-programma wordt hierbij meegedeeld over welke examenstof deze examens zich zullen uitstrekken.

Voor de meeste vakken geldt het volgende:

  • het centraal examen volgens het C-programma heeft dezelfde opgaven als het centraal schriftelijk examen in de kaderberoepsgerichte leerweg

  • het centraal examen volgens het D-programma heeft dezelfde opgaven als het centraal examen in de gemengde en theoretische leerweg.

Er zullen geen opgaven beschikbaar worden gesteld voor de landelijke examens. Deze examens maken (formeel) deel uit van het schoolonderzoek. Scholen dienen in 2003 en waar van toepassing in 2004, eigen opgaven voor het schoolonderzoek vast te stellen.

Voor het centraal examen geldt per vak het volgende

1. Nederlands

Leesvaardigheid C overlapt ca 50% met KB (KB is lezen/schrijven).

Leesvaardigheid D is identiek aan het centraal examen leesvaardigheid GL/TL.

Voor schrijfvaardigheid zijn er eigen opgaven voor de C-en D-examens oude stijl, zowel voor opstel als voor functioneel schrijven.

2. Fries

De examens zijn identiek (alleen leesvaardigheid).

3. Engels

Het C-examen is identiek aan het KB-examen.

Het D-examen verschilt van het GL/TL-examen (geen schrijfvaardigheid in het c.e. oude stijl).

4. Frans en Duits

De C en D-examens zijn identiek aan respectievelijk het centraal examen KB en het centraal examen GL/TL.

5. Spaans, Arabisch, Turks

Het D-examen is identiek aan GL/TL

In de beroepsgerichte leerwegen hebben deze vakken geen centraal examen. In 2003 en 2004 is er nog wel een centraal C-examen.

6. Wiskunde, natuurkunde, biologie, economie

Het C examen is identiek aan het centraal examen KB

Het D-examen is identiek aan het centraal examen GL/TL

Dat wil zeggen dat het centraal examen oude stijl over dezelfde leerstof gaat die is aangegeven in de exameneenheden, waarover het c.e. in KB en GL/TL zich in 2003 respectievelijk 2004 uitstrekt.

6.1. Wiskunde

C-examen:

K3: Leervaardigheden in het vak Wiskunde

K4: Algebraïsche verbanden

K5: Rekenen, meten en schatten

K6: Meetkunde

In 2004 wordt K6 vervangen door:

K7: Informatieverwerking, statistiek

Voor het D-examen bovendien:

V1: Aanvullende eisen

V4: Vaardigheden in samenhang

6.2. Natuurkunde

Het centraal examen heeft betrekking op de volgende exameneenheden van het vak Na/sk1

(C-examen)

K3: Leervaardigheden in het vak Natuur- en Scheikunde 1

K4: Stoffen en materialen in huis

K5: Elektrische energie in huis

K7: Licht en beeld

K9: Kracht en veiligheid

K10: Bouw van materie

In 2004 wordt K7 vervangen door:

K6: Verbranden en verwarmen

Voor het D-examen bovendien:

V1: veiligheid in het verkeer

V2: Constructies

V4: Vaardigheden in samenhang

6.3. Biologie

Het centraal examen heeft betrekking op de volgende exameneenheden

(C-examen)

K3: Leervaardigheden in het vak Biologie

K4: Cellen staan aan de basis

K8: Houding, beweging en conditie

K9: Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding

K12: Van generatie op generatie

In 2004 wordt K12 vervangen door

K5: Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk

Voor het D-examen bovendien:

V1: Bescherming en antistoffen

V2: Gedrag bij mens en dier

V4: Vaardigheden in samenhang

6.4. Economie

Het centraal examen heeft betrekking op de volgende exameneenheden

C-examen:

K3: Leervaardigheden in het vak Economie

K4: Consumptie

K8: Natuur en milieu

In 2004 wordt K8 vervangen door:

K7: Internationale ontwikkelingen

En voor het D-examen bovendien:

V1: Verrijkingsstof

V3: vaardigheden in samenhang

7. Scheikunde en muziek

Het D-examen is identiek aan GL/TL.

In de beroepsgerichte leerwegen kunnen deze vakken geen onderdeel uitmaken van het eindexamen. Ze kunnen alleen als extra vak worden gekozen en hebben dan alleen een schoolexamen.

In 2003 en 2004 is er nog wel een centraal C-examen. Over de examenstof voor het C-examen in 2003 en 2004 volgen nog nadere mededelingen

8. Geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer

Het C examen is identiek aan het centraal examen KB

Het D-examen is identiek aan het centraal examen GL/TL

8.1. Geschiedenis

Het centraal examen heeft betrekking heeft op de volgende exameneenheden

(C-examen)

K3: Leervaardigheden in het vak geschiedenis

K4: De koloniale relatie Indonesië – Nederland

K7: Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland

In 2004 wordt K4 vervangen door:

K9: De Koude Oorlog

Een voor het D-examen bovendien:

V1: Het Indonesisch – Nederlands conflict

V4: Ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland

In 2004 wordt V1 vervangen door:

V6: Nederland en de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog

8.2. Aardrijkskunde

Het centraal examen heeft betrekking heeft op de volgende exameneenheden

(C-examen)

K3: Leervaardigheden in het vak aardrijkskunde

K7: Omgaan met natuurlijke hulpbronnen

K9: Transport en infrastructuur

En voor het D-examen bovendien

V4: Omgaan met natuurlijke hulpbron energie

V6: Transport in een ontwikkelingsland

8.3. Maatschappijleer

Het centraal examen heeft betrekking heeft op de volgende exameneenheden

C-examen:

K3: Leervaardigheden in het vak maatschappijleer

K4: Politiek en beleid

K7: Massamedia

En voor het D-examen bovendien:

V1: Analyse maatschappelijk vraagstuk

V3: Vaardigheden in samenhang

9. Tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen

Het examen GL/TL wijkt sterk af van de examens oude stijl. In de beroepsgerichte leerwegen kunnen deze vakken geen onderdeel uitmaken van het eindexamen. Ze kunnen alleen als extra vak worden gekozen en hebben dan alleen een schoolexamen.

Voor het C-examen en het D-examen zijn er in 2003 en 2004 eigen opgaven voor het centraal examen.

In deze examens komt het onderscheid tussen een algemeen deel en een vakspecifiek deel zal komen te vervallen.

Er wordt één examen gemaakt dat voor de kandidaten tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen gelijk is. Het bezemexamen van 2003 zal bestaan uit twee katernen met afbeeldingen en één vragenboekje van ongeveer 40 tot 45 vragen.

De opgaven en vragen worden evenwichtig over de verschillende beeldende disciplines verdeeld.

Typisch vakspecifieke vragen worden niet (meer) gesteld.

10. Dans en drama

Deze vakken zijn eindexamenvak in de theoretische leerweg. Een leerling oude stijl die examen in een van deze vakken wil afleggen, dient een eindexamen nieuwe stijl te doen, d.w.z. met examendossier sectorwerkstuk, etcetera.

Het is niet mogelijk een van deze vakken als vak in een eindexamen oude stijl op te nemen.