Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2001[Regeling vervallen per 22-09-2004.]

Geldend van 01-07-2001 t/m 21-09-2004

Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2001

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J,F, Hoogervorst;

Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, artikel IV, zesde lid, van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb, 957), en artikel 9, jo, artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies.

Besluit:

Artikel 1. Verhoging basiskinderbijslagbedrag [Vervallen per 22-09-2004]

Het basiskinderbijslagbedrag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt verhoogd tot f 525,14,.

Artikel 2. Verhoging rangordebedragen [Vervallen per 22-09-2004]

De rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdeel b, c, respectievelijk d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb, 957), worden verhoogd tot f 661,22, f 815,28 respectievelijk f 938,75.

Artikel 3. Verhoging tegemoetkoming op grond van TOG [Vervallen per 22-09-2004]

In artikel 5 van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, wordt de zinsnede 'f 406,30 per kalenderkwartaal' vervangen door: f 414,75 per kalenderkwartaal.

Artikel 4. Inwerkingtreding [Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2001.

Artikel 5. Citeertitel [Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 13 juni 2001

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Bijlage [Vervallen per 22-09-2004]

Kinderbijslagbedragen

Voorlaatste prijsindexcijfer

110,5%

Laatste prijsindexcijfer

112,8%

Index per 01-07-2001

2,08%

Rangordebedragen AKW

Rangorde 01-01-2001 Na index
kind    

1

514,44

525,14

2,3

647,75

661,22

4,5,6,7

798,67

815,28

8 of meer

919,62

938,75

AKW-bedragen

I. kinderen die op 1 oktober 1994 de 18-jarige leeftijd reeds hadden bereikt
  100%
Aantal 24 jr
kinderen  

1

525,14

2

593,18

3

615,86

4

665,72

5

695,63

6

715,57

7

729,81

8

755,93

9

776,24

10

792,50

II. kinderen geboren voor 1 januari 1995 die na 1 oktober 1994 6, 12 of 18 jaar zijn geworden
  85% 100%
aantal 6-11 jr 12-17 jr
kinderen 18-24 jr  

1

446,37

525,14

2

504,20

593,18

3

523,48

615,86

4

565,86

665,72

5

591,29

695,63

6

608,23

715,57

7

620,34

729,81

8

642,54

755,93

9

659,80

776,24

10

673,63

792,50

III. Kinderen geboren op of na 1 januari 1995
aantal 70% 85% 100%
kinderen 0 t/m 5 jr 6 t/m 11 jr 12 t/m 17 jr

1

367,60

446,37

525,14

2

367,60

446,37

525,14

etc.

     

TOG-bedrag

01-01-2001 01-07-2001
   

406,30

414,75

Afronding

Met ingang van het eerste kwartaal 2001 zullen de betalingen van het totaalbedrag aan kinderbijslag per gezin niet langer op hele guldens worden afgerond.