Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling co-financiering uitfasering doelstelling 1 Flevoland

Geldend van 13-06-2002 t/m heden

Regeling co-financiering uitfasering doelstelling 1 Flevoland

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van het Besluit co-financiering EFRO-programma's;

Besluit:

Artikel 1

Als Europees programma als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Besluit co-financiering EFRO-programma's 2000/06 wordt aangewezen het enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in het kader van doelstelling 1 in de regio Flevoland in Nederland, goedgekeurd bij beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 27 juli 2000 (C(2000) 1507).

Artikel 2

De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan de provincie Flevoland.

Artikel 3

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op grond van het Besluit co-financiering EFRO-programma's 2000/06 wordt voor het in artikel 1 bedoelde programma vastgesteld op € 15.882.307,56.

Artikel 4

 • 1 Een aanvraag wordt ingediend voor 1 oktober 2001.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt een aanvraag om subsidie in de kosten van het project Geomatica Business Park ingediend voor 1 juli 2002.

Artikel 5

De minister geeft een beschikking binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Indien de beschikking niet binnen zes maanden kan worden gegeven, stelt de minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij een redelijke termijn waarop de beschikking tegemoet kan worden gezien.

Artikel 6

De minister beslist in ieder geval afwijzend op een aanvraag:

 • a. indien in de financiering van het programma niet wordt bijgedragen vanwege de Commissie van de Europese Gemeenschappen,

 • b. indien overigens in de financiering van het programma niet of in onvoldoende mate wordt bijgedragen door de aanvrager of anderen die het, gelet op de aard van het programma, mede aangaat.

Artikel 7

 • 1 De subsidieontvanger gebruikt de subsidie voor het verstrekken van subsidies aan degenen die een project uitvoeren dat past in het in artikel 1 bedoelde programma.

 • 2 Subsidies aan degenen die projecten uitvoeren als bedoeld in het eerste lid worden slechts verstrekt aan:

  • a. een gemeente,

  • b. een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

 • 3 De subsidieontvanger kan de subsidie ook gebruiken ten behoeve van door hem zelf uit te voeren projecten als bedoeld in het eerste lid, mits de minister hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 8

 • 1 Op een subsidie terzake waarvan een beschikking tot subsidieverlening geldt, kan op aanvraag van de subsidieontvanger door de minister gedurende de periode 2000 tot en met 2005 jaarlijks een voorschot worden verstrekt.

 • 2 Een voorschot bedraagt ten hoogste € 2.647.051,26.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling co-financiering uitfasering doelstelling 1 Flevoland.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 mei 2001

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

G. Ybema