Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vrijstelling van vluchten waarbij passagiers zijn onderworpen aan controle op gevaarlijke voorwerpen

Geldend van 01-07-2001 t/m heden

Vrijstelling van vluchten waarbij passagiers zijn onderworpen aan controle op gevaarlijke voorwerpen

De Minister van Justitie, handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Overwegende dat het wenselijk is ten aanzien van bepaalde soorten vluchten vrijstelling te verlenen van de verplichting tot het onderzoek van passagiers aan de kleding en de handbagage alvorens deze aan boord gaan;

Gelet op artikel 37g, vierde lid, van de Luchtvaartwet, zoals dit is ingevoegd bij de wet van 6 juni 1991 (Stb. 310);

Besluit

Artikel 1

Van de verplichting tot controle op gevaarlijke voorwerpen en stoffen, bedoeld in artikel 37g, eerste lid, van de Luchtvaartwet, zijn vrijgesteld vluchten afkomstig van een buitenlands luchtvaartterrein indien dit voldoet aan een vergelijkbaar niveau van beveiliging.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2001.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 mei 2001

De

Minister

van Justitie, namens deze, de

directeur-generaal Rechtshandhaving

,

C.W.M. Dessens