Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoeringsbesluit artikel 9, onder c, van de Bankwet 1998[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 31-05-2001 t/m 31-12-2005

Besluit van 9 mei 2001 tot uitvoering van artikel 9, onder c, van de Bankwet 1998

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Directie Financiële Markten, d.d. 2 mei 2001, nr. FM 2001/643-M;

Gelet op de overdracht van de zorg voor het consumentenkrediet van de Minister van Economische Zaken aan de Minister van Financiën;

Gelet op de brief van 7 juli 2000, waarin het voornemen is aangekondigd om de Minister van Financiën te belasten met de zorg voor het consumentenkrediet en werkzaamheden in het kader van de Wet op het consumentenkrediet op te dragen aan De Nederlandsche Bank N.V.;

Gelet op artikel 9, onder c, van de Bankwet 1998;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2006]

Wij verlenen De Nederlandsche Bank N.V. toestemming om werkzaamheden uit te voeren ingevolge de Wet op het consumentenkrediet.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 mei 2001

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven negenentwintigste mei 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals