Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijziging bedragen krachtens Bijdragebesluit zorg[Regeling vervallen per 28-08-2004.]

Geldend van 01-01-2002 t/m 27-08-2004

Wijziging bedragen krachtens Bijdragebesluit zorg

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 7, eerste lid, en 19 van het Bijdragebesluit zorg;

Besluit:

§ 1. Vaststelling bedragen in euro [Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 1 [Vervallen per 28-08-2004]

 • 3 De in artikel 14, tweede lid, van het Bijdragebesluit zorg genoemde bedragen worden als volgt vastgesteld:

  • a. het in de aanhef genoemde bedrag op: € 42590,-;

  • b. de in onderdeel a genoemde bedragen achtereenvolgens op: € 102,10 en € 13677,39;

  • c. de in onderdeel b genoemde bedragen achtereenvolgens op: € 170,17, € 13677,39 en € 20352,50;

  • d. de in onderdeel c genoemde bedragen achtereenvolgens op: € 256,39, € 20352,50 en € 33920,52;

  • e. de in onderdeel e genoemde bedragen achtereenvolgens op: € 426,55, € 33920,52 en € 42590,-.

Artikel 2 [Vervallen per 28-08-2004]

[Red: Wijzigt de Bijdrageregeling zorg]

§ 2. Voor de periode tot 1 januari 2002 de bedragen, genoemd in de artikelen 1 en 2, in gulden [Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 3 [Vervallen per 28-08-2004]

[Red: Wijzigt deze regeling]

Artikel 4 [Vervallen per 28-08-2004]

[Red: Wijzigt de Bijdrageregeling zorg]

§ 3. Slotbepaling [Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 5 [Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

A.M. Vliegenthart