Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet tot wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Geldend van 01-07-2009 t/m heden

Wet van 5 april 2001 tot wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is in aanvulling op het voorstel van Wet bescherming persoonsgegevens de Richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG van 23 november 1995, L 281) te implementeren in de overige Nederlandse wetgeving en deze wetgeving eveneens voor zover nodig aan te passen aan het voorstel van Wet bescherming persoonsgegevens;

Gelet op artikel 10, tweede en derde lid, van de Grondwet;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Algemene Zaken

Artikel 1

[Red: Wijzigt de Wet openbaarheid van bestuur.]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Justitie

Artikel 1

[Red: Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]

Artikel 2

[Red: Wijzigt de Wet politieregisters.]

Artikel 3

[Red: Wijzigt de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag.]

Artikel 4

[Red: Wijzigt het Wetboek van Koophandel.]

Artikel 5

[Red: Wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel 6

[Red: Wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 1 [Vervallen per 29-05-2002]

Artikel 2

[Red: Wijzigt de Ambtenarenwet.] .

Artikel 3

[Red: Wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]

Artikel 4

[Red: Wijzigt de Wet van 30 maart 2000 tot wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]

Artikel 5

[Red: Wijzigt de Wet Nationale ombudsman.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Artikel 1

[Red: Wijzigt de Archiefwet 1995.]

Artikel 2

[Red: Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel 3

[Red: Wijzigt de Wet op de studiefinanciering.]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Financiën

Artikel 1

[Red: Wijzigt de Wet toezicht effectenverkeer 1995.]

Artikel 2

[Red: Wijzigt de Aanwijzingswet controleautoriteit ex artikel 37 van verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van de Europese Unie van 13 maart 1997.]

Artikel 3

[Red: Wijzigt de wet van 8 juni 2000, houdende goedkeuring van de op 18 december 1997 te Brussel totstandgekomen Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties.]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Defensie

Artikel 1

[Red: Wijzigt de Kaderwet dienstplicht.]

Hoofdstuk 7. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel 1

[Red: Wijzigt de Kadasterwet.]

Artikel 2

[Red: Wijzigt de Huisvestingswet.]

Hoofdstuk 8. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Artikel 1

[Red: Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]

Artikel 2

[Red: Wijzigt de Wet Luchtverkeer.]

Artikel 3

[Red: Wijzigt de Telecommunicatiewet.]

Artikel 4

[Red: Wijzigt de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993.]

Artikel 5

[Red: Wijzigt de Wet op de zeevaartdiploma's.]

Artikel 6

[Red: Wijzigt de Wet op de Zeevischvaartdiploma's.] .

Artikel 7

[Red: Wijzigt de Vaarplichtwet.]

Artikel 8

[Red: Wijzigt de Wet sloopregeling binnenvaart.]

Artikel 9

[Red: Wijzigt de Binnenschepenwet.]

Artikel 10

[Red: Wijzigt de Loodsenwet.]

Artikel 11

[Red: Wijzigt de Scheepvaartverkeerswet.] .

Artikel 12

[Red: Wijzigt de Wet goederenvervoer over de weg.]

Artikel 13

[Red: Wijzigt de Wet vervoer binnenvaart.]

Artikel 14

[Red: Wijzigt de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting.]

Artikel 15

[Red: Wijzigt de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.]

Artikel 16

Na de inwerkingtreding van deze wet berust het Besluit Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 mede op artikel 39, vierde lid, van de Binnenvaartwet, voorzover het betreft de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 17

[Red: Wijzigt de Wet personenvervoer 2000.]

Artikel 18

[Red: Wijzigt de Spoorwegwet.] .

Artikel 19

[Red: Wijzigt de Zeevaartbemanningswet.]

Hoofdstuk 9. Ministerie van Economische Zaken

Artikel 1

[Red: Wijzigt de Handelsregisterwet 1996.]

Artikel 2

[Red: Wijzigt de Wet op het Centraal bureau en de Centrale commissie voor de statistiek.]

Artikel 3

[Red: Wijzigt de Rijksoctrooiwet 1995.]

Artikel 4

[Red: Wijzigt de Wet op het Consumentenkrediet.]

Hoofdstuk 10. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 1

[Red: Wijzigt de Arbeidsvoorzieningswet 1996.] .

Artikel 2

[Red: Wijzigt de Wet op de ondernemingsraden.]

Hoofdstuk 11. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 1

[Red: Wijzigt de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening.]

Artikel 2

[Red: Wijzigt de Noodwet geneeskundigen.]

Artikel 3

[Red: Wijzigt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.]

Artikel 4

[Red: Wijzigt de Wet op de orgaandonatie.]

Artikel 5

[Red: Wijzigt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.]

Hoofdstuk 12. Overgangsrecht

Artikel 1

Indien beroep wordt ingesteld tegen een beslissing als bedoeld in artikel 85, eerste lid, of 105, derde lid, van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, zoals deze artikelen luidden voor de inwerkingtreding van deze wet, vindt de behandeling van dat beroep plaats op de voet van de artikelen 86, 87 en 106 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, zoals deze artikelen voor de inwerkingtreding van deze wet luidden.

Hoofdstuk 13. Publicatie Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Artikel 1

De tekst van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt in het Staatsblad geplaatst.

Hoofdstuk 14. Inwerkingtreding

Artikel 1

Indien het bij koninklijke boodschap van 14 februari 1998 ingediende voorstel van Wet bescherming persoonsgegevens (Kamerstukken II, 25 892) tot wet wordt verheven en in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.

Artikel 2

[Red: Wijzigt deze wet.]

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 5 april 2001

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R. H. L. M. van Boxtel

Uitgegeven de negentiende april 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals