Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzingsbesluit toezichthouders zorgverzekeringen

Geldend van 29-05-2001 t/m heden

Aanwijzingsbesluit toezichthouders zorgverzekeringen

Het College van toezicht op de zorgverzekeringen;

Gelet op artikel 1x, eerste lid, van de Ziekenfondswet;

heeft in zijn vergadering van 3 april 2001 besloten.

Artikel 1

  • 1 Als medewerkers die belast zijn met het uitvoeren van het toezicht worden aangewezen:

    • a. de algemeen directeur en de andere directeur of directeuren, bedoeld in artikel 6 van het Bestuursreglement CTZ;

    • b. R.M. Pfeiffer, geboren op 6 juli 1943, woonachtig te Wilnis;

    • c. F.W. Westerveld, geboren op 16 oktober 1945, woonachtig te Amsterdam;

    • d. de personen in dienst van het College van toezicht op de zorgverzekeringen en werkzaam in de sector Rechtmatigheidsonderzoek onderscheidenlijk de sector Doelmatigheid en Thematisch Onderzoek onderscheidenlijk de Sector Productontwikkeling onderscheidenlijk de Sector Strategische Beleidsontwikkeling.

  • 2 De aanwijzing vervalt bij ontslag door het College van toezicht op de zorgverzekeringen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van heden en werkt terug tot 1 april 2001.

Dr. M.E. Homan

Algemeen Directeur

prof. dr. W. van Voorden

voorzitter