Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke regeling overgangsrecht inburgering nieuwkomers in verband met de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000[Regeling vervallen per 01-01-2007.]

Geldend van 01-04-2001 t/m 31-12-2006

Tijdelijke regeling overgangsrecht inburgering nieuwkomers in verband met de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

Gelet op artikel 24, vierde lid, van de Wet inburgering nieuwkomers;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder wet: de Wet inburgering nieuwkomers.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2007]

Onverminderd artikel 5, onderdeel A, van hoofdstuk 2, van de Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000, is de wet van toepassing op een vreemdeling die tot 1 april 2001 nieuwkomer was in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van die wet.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2007]

Voor de vreemdeling die met toepassing van artikel 115, eerste lid, juncto zesde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 van rechtswege wordt aangemerkt als houder van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 van laatstgenoemde wet, geldt:

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2001.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling overgangsrecht inburgering nieuwkomers in verband met de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R.H.L.M. van Boxtel