Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijziging Regeling opvang asielzoekers (ROA)

Geldend van 01-04-2001 t/m heden

Wijziging Regeling opvang asielzoekers (ROA)

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000 en de noodzaak de ROA aan die wet aan te passen;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling opvang asielzoekers.]

Artikel II

Onder `rechtmatig verwijderbare vreemdeling' als bedoeld in artikel 1, derde lid, zoals dat luidt na de inwerkingtreding van deze regeling, wordt ook verstaan een vreemdeling op wiens asielaanvraag in bezwaar in negatieve zin is beslist, tenzij de betrokkene in afwachting is van een rechterlijke uitspraak op een binnen de vertrektermijn ingediend verzoek om voorlopige voorziening tegen de beslissing dat de behandeling niet in Nederland mag worden afgewacht, tenzij dit verzoek op grond van de Vreemdelingencirculaire 1994 niet hier te lande mag worden afgewacht.

Artikel III

Indien er ten aanzien van de asielzoeker:

  • a. voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling op diens asielaanvraag in eerste aanleg of in bezwaar in negatieve zin is beslist;

  • b. een last tot uitzetting is gegeven, en

  • c. door de korpschef van de politieregio waar de vreemdeling zijn woon- of verblijfsplaats heeft is meegedeeld dat hij de verstrekkingen moet verlaten,

eindigen de verstrekkingen na de inwerkingtreding van deze regeling, in afwijking van artikel 15, derde lid, onder c, op de dag waarop de asielzoeker Nederland ingevolge de mededeling van de Korpschef dient te verlaten.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Vreemdelingenwet 2000 (Stb. 2000, 495) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Justitie

N.A. Kalsbeek