Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijziging Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb)

Geldend van 01-04-2001 t/m heden

Wijziging Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb)

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Gelet op de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000 en de noodzaak om de Rvb aan die wet aan te passen;

Besluit:

Artikel II

Artikel 3 en 4 zijn niet van toepassing op de vreemdeling van 18 jaar of ouder die voor de inwerkingtreding van dit besluit een verblijfsvergunning heeft aangevraagd met het oog op gezinshereniging met een bloedverwant in de eerste graad.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Vreemdelingenwet 2000 (Stb. 2000, 495) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N.A. Kalsbeek