Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instelling Forum Genetica, Gezondheid en Gezondheidszorg[Regeling vervallen per 28-08-2004.]

Geldend van 29-03-2001 t/m 27-08-2004

Instelling Forum Genetica, Gezondheid en Gezondheidszorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 28-08-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de Minister:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

b. het Forum:

het Forum Genetica, Gezondheid en Gezondheidszorg, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 28-08-2004]

Voor een periode van twee jaar wordt ingesteld het Forum Genetica, Gezondheid en Gezondheidszorg.

Artikel 3 [Vervallen per 28-08-2004]

Het Forum Genetica, Gezondheid en Gezondheidszorg bevordert een evenwichtige communicatie, menings- en besluitvorming over vraagstukken van maatschappelijk belang met betrekking tot de ontwikkelingen in de genetica vanuit het perspectief van gezondheid en gezondheidzorg. Deze vraagstukken betreffen met name de implicaties en potenties van deze ontwikkelingen voor individu en samenleving.

Artikel 4 [Vervallen per 28-08-2004]

Het Forum heeft de volgende taken:

 • -

  het realiseren van onderlinge afstemming en samenwerking tussen en visie- en beleidsvorming binnen de aan deelnemersgroep deelnemende partijen;

 • -

  het verspreiden van evenwichtige en betrouwbare informatie op het gebied van genetica, gezondheid en gezondheidszorg door aan de deelnemersgroep deelnemende partijen;

 • -

  het signaleren van de implicaties en potenties van ontwikkelingen in en rond de genetica;

 • -

  het daar waar nuttig en noodzakelijk extern optreden als het Forum.

Artikel 5 [Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Het Forum heeft de volgende leden:

  • a. een voorzitter;

  • b. een secretaris;

  • c. één persoon namens de Minister;

  • d. één persoon afkomstig uit elk van de in het tweede lid genoemde organisaties;

  • e. personen uit andere organisaties die actief zijn op het terrein van de genetica in relatie tot gezondheid en/of gezondheidszorg dan wel anderszins daarbij betrokken zijn.

 • 2 De voorzitter, de secretaris, alsmede het in het eerste lid, onder c, bedoelde lid en diens plaatsvervanger worden benoemd door de Minister. De in het eerste lid, onder d, bedoelde leden en hun plaatsvervangers worden benoemd door de Minister op voordracht van de volgende organisaties:

  • a. Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties betrokken bij erfelijke en/of aangeboren aandoeningen;

  • b. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • c. Vereniging Academische Ziekenhuizen;

  • d. Vereniging Klinische Genetica Nederland en Vereniging van Stichtingen Klinische Genetica;

  • e. Verbond van Verzekeraars;

  • f. Werkgroep Farmaceutische Genetica;

  • g. Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst;

  • h. Nederlandse Anthropogenetische Vereniging;

  • i. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde;

  • j. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie;

  • k. Nederlandse Vereniging voor Gentherapie;

  • l. Nederlandse Vereniging voor Bio-Ethiek;

  • m. NWO Medische wetenschappen;

  • n. Vereniging VNO-NCW;

  • o. Stichting BioFarmind;

  • p. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen;

  • q. Nederlandse Patiënten- en Consumenten Federatie;

  • r. Federatie van Ouderverenigingen;

  • s. Werkverband Organisatie Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad;

  • t. Breed Platform Verzekerden en Werk;

  • u. Zorgverzekeraars Nederland.

 • 3 De Minister kan in het eerste lid, onder e, bedoelde organisaties uitnodigen een voordracht te doen voor de benoeming van een lid en een plaatsvervangend lid. De benoeming vindt plaats door de Minister.

 • 4 Besluitvorming in het Forum vindt plaats bij meerderheid van aanwezige stemmen.

 • 5 De secretaris is voor de uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van het Forum.

Artikel 6 [Vervallen per 28-08-2004]

 • 2 De voorbereidingsgroep heeft de volgende taken:

  • -

   het voorbereiden van de bijeenkomsten;

  • -

   het stimuleren van de bij het Forum betrokken organisaties tot actieve deelname aan het Forum;

  • -

   het naar buiten brengen van de beraadslagingen in het Forum;

  • -

   het toezien op de uitvoering van in het Forum besloten actiepunten.

 • 3 Besluitvorming in de voorbereidingsgroep vindt plaats bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

Artikel 7 [Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Het Forum stelt zijn eigen werkwijze vast.

 • 2 Het Forum sluit zijn werkzaamheden af met een rapportage over de bereikte resultaten.

Artikel 8 [Vervallen per 28-08-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van het Forum geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van het Forum opgeborgen in het archief van dat ministerie.

Artikel 9 [Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 12 december 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers