Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling modellen diploma's v.w.o.- h.a.v.o. profiel[Regeling vervallen per 01-08-2008.]

Geldend van 01-08-2001 t/m 31-07-2008

Regeling modellen diploma's v.w.o.- h.a.v.o. profiel

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 29, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 10, zesde lid, artikel 52, vierde lid, en artikel 53, vierde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., artikel 11, zesde lid, artikel 30, vijfde lid, en artikel 31, derde lid, van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000;

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Eindexamenbesluit: het Eindexamenbesluit v.w.o. - h.a.v.o. - m.a.v.o. - v.b.o.;

 • Staatsexamenbesluit: het Besluit Staatsexamens vwo - havo - mavo 2000.

Artikel 2. Modellen diploma's en cijferlijsten vwo en havo [Vervallen per 01-08-2008]

De modellen voor:

 • a. de diploma's eindexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs worden vastgesteld volgens de bijlagen 1a en 1b bij deze regeling;

 • b. de cijferlijsten eindexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs worden vastgesteld volgens de bijlagen 2a en 2b bij deze regeling.

Artikel 3. Modellen certificaten en cijferlijsten vwo en havo (vavo) [Vervallen per 01-08-2008]

De modellen voor

 • a. de certificaten voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs (vavo) worden vastgesteld volgens de bijlagen 3a en 3b bij deze regeling;

 • b. de cijferlijsten deeleindexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs (vavo) worden vastgesteld volgens de bijlagen 4a en 4b bij deze regeling.

Artikel 4. Modellen staatsexamen [Vervallen per 01-08-2008]

De modellen voor:

 • a. de diploma's staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs worden vastgesteld volgens de bijlagen 5a en 5b bij deze regeling;

 • b. de cijferlijsten staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs worden vastgesteld volgens de bijlagen 6a en 6b bij deze regeling;

 • c. de certificaten staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs worden vastgesteld volgens de bijlagen 7a en 7b bij deze regeling;

 • d. de cijferlijsten deelstaatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs worden vastgesteld volgens de bijlagen 8a en 8b bij deze regeling.

Artikel 5. Bewijzen van vrijstelling [Vervallen per 01-08-2008]

De modellen voor de bewijzen van vrijstelling voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs en van de bijbehorende verklaring worden vastgesteld volgens de bijlagen 9a, 9b en 9c bij deze regeling.

Artikel 6. Vervallen en intrekken voorafgaande bepalingen [Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 [Red: Wijzigt de Regeling modellen diploma’s v.w.o.- a.v.o.- v.b.o.]

 • 2 De Regeling overgangsmaatregelen profielexamens havo 2000 (regeling van 23 februari 2000, Uitleg OCenW Regelingen 2000, 6/7) wordt ingetrokken.

Artikel 7. Bekendmaking [Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 8. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 5, dat in werking treedt met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 9. Citeertitel [Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modellen diploma's v.w.o.- h.a.v.o. profiel.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage 1a [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 67706.png

Bijlage 1b [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 67707.png

Bijlage 2a [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 67708.png

Bijlage 2b [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 67709.png

Bijlage 3a [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 67710.png

Bijlage 3b [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 67711.png

Bijlage 4a [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 67712.png

Bijlage 4b [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 67713.png

Bijlage 5a [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 67714.png

Bijlage 5b [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 67715.png

Bijlage 6a [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 67716.png

Bijlage 6b [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 67717.png

Bijlage 7a [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 67718.png

Bijlage 7b [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 67719.png

Bijlage 8a [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 67720.png

Bijlage 8b [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 67721.png

Bijlage 9a [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 67722.png

Bijlage 9b [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 67723.png

Bijlage 9c [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 67724.png