Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van de programma's Ketenmobiliteit 1999, 2000, 2001 en 2002[Regeling vervallen per 15-07-2009.]

Geldend van 01-07-2008 t/m 14-07-2009

Besluit mandaat en machtiging Novem ter uitvoering van de programma's Ketenmobiliteit 1999, 2000, 2001 en 2002

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 1, onder b en 2 van de Kaderregeling personenvervoer van deur tot deur en op maat en het contract tussen;

Gezien de schriftelijke instemming van de Nederlandse Onderneming Voor Energie en Milieu B.V. (hierna NOVEM), d.d. 16 januari 2001, kenmerk 01/0013/931/00300;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 15-07-2009]

 • 1 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat besluiten te nemen in het kader van de uitvoering van de Regeling personenvervoer van deur tot deur en op maat, voorzover die besluiten betrekking hebben op de programma’s Ketenmobiliteit 1999, 2000, 2001 en 2002.

 • 2 De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

 • 3 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

 • 4 De algemeen directeur van SenterNovem kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

 • 5 Met het toezicht op de naleving van de in het kader van de in het eerste lid genoemde programma’s aan de subsidie-ontvanger opgelegde verplichtingen zijn de volgende functionarissen van SenterNovem belast:

  • a. de algemeen directeur;

  • b. de directeur van de sector Energie en Klimaat;

  • c. de directeur van de sector Milieu en Leefomgeving;

  • d. de directeur van de sector Innovatie.

Artikel 2 [Vervallen per 15-07-2009]

 • 1 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat beslissingen op bezwaar te nemen in het kader van de in artikel 1, eerste lid, genoemde programma’s, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.

 • 2 De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door deze functionaris is genomen.

 • 3 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde beslissingen op bezwaar alle benodigde werkzaamheden te verrichten alsmede om verweer te voeren in beroepszaken.

 • 4 De algemeen directeur van SenterNovem kan de in het derde lid verleende machtiging verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3 [Vervallen per 15-07-2009]

 • 1 De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen van SenterNovem (hierna te noemen: de gemandateerden) oefenen de bij dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de als bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie.

 • 2 De gemandateerden oefenen de bij dit besluit aan hen verleende bevoegdheden uit met inachtneming van in het algemeen en per geval door de minister gegeven aanwijzingen.

 • 3 De gemandateerden oefenen de bij dit besluit aan hen verleende bevoegdheden slechts uit voorzover het gaat om besluiten en handelingen die naar aard en inhoud niet van zodanig gewicht zijn dat zij behoren te worden afgedaan door de minister.

Artikel 4 [Vervallen per 15-07-2009]

 • 1 Het in een document vastleggen van een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van dit besluit, dient in ieder geval een verwijzing te bevatten naar de Kaderregeling personenvervoer van deur tot deur en op maat en het programma Ketenmobiliteit, met vermelding van het jaartal van het programma.

 • 2 Een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, vastgesteld door één van de gemandateerden, vermeldt aan het slot:

  DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,

  gevolgd door de functieaanduiding,

  de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van SenterNovem.

Artikel 5 [Vervallen per 15-07-2009]

De besluiten Verlening mandaat en machtiging aan NOVEM worden ingetrokken.

Artikel 6 [Vervallen per 15-07-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag-tekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7 [Vervallen per 15-07-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van de programma's Ketenmobiliteit 1999, 2000, 2001 en 2002.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting worden in de Staatscourant geplaatst en in afschrift gezonden aan de directeur van NOVEM.

Den Haag, 26 januari 2001

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Algemene instructie, behorende bij artikel 3, eerste lid, Besluit mandaat en machtiging Novem ter uitvoering van de programma's Ketenmobiliteit 1999, 2000, 2001 en 2002 [Vervallen per 15-07-2009]

1 [Vervallen per 15-07-2009]

De in de artikelen 1 en 2 van het besluit genoemde gemandateerden verzenden een afschrift van de aanvraag, van het op een aanvraag genomen besluit, van een daartegen gericht bezwaarschrift en van het op het bezwaarschrift genomen besluit aan de minister. Afschriften van de op een beroepsprocedure betrekking hebbende stukken worden eveneens aan de minister gezonden.

2 [Vervallen per 15-07-2009]

De in artikel 2 van het besluit genoemde gemandateerden voeren in het kader van een beroepsprocedure nauw overleg met de minister terzake van de in te nemen standpunten.

3 [Vervallen per 15-07-2009]

De in de artikel 1 van het besluit genoemde gemandateerde onderzoekt regelmatig ten aanzien van iedere subsidieverlening of er omstandigheden zijn op grond waarvan een subsidieverlening moet worden ingetrokken of gewijzigd.

4 [Vervallen per 15-07-2009]

De in de artikelen 1 en 2 van het besluit genoemde gemandateerden treden tenminste éénmaal per kwartaal in overleg met de directie Regionale Bereikbaarheid en Veilig Transport van het Directoraat-Generaal Mobiliteit ten aanzien van de door de gemandateerden uitgevoerde programma's Ketenmobiliteit 1999, 2000, 2001 en 2002.

5 [Vervallen per 15-07-2009]

De in de artikelen 1 en 2 van het besluit genoemde gemandateerden richten de administratie zodanig in, dat daarin alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zijn vastgelegd. Zij verschaffen de minister desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de bij het Besluit mandaat en machtiging Novem in het kader van het programma Keten-mobiliteit verleende bevoegdheden.

6 [Vervallen per 15-07-2009]

De in de artikelen 1 en 2 van het besluit genoemde gemandateerden signaleren tijdig problemen die zijn gerezen in het kader van de uitvoering van de Kaderregeling personenvervoer van deur tot deur en op maat en melden deze tijdig aan het hoofd van de directie Regionale Bereikbaarheid en Veilig Transport.