Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, enz. (invoering gebruik sociaal-fiscaalnummer)[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 31-08-2001 t/m 31-12-2005

Wet van 21 december 2000 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de invoering van het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer in die wet alsmede enkele wijzigingen van de Ziekenfondswet en enige andere wetten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is bepalingen vast te stellen met betrekking tot de doelmatige uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten alsmede de bestrijding en het tegengaan van fraude op het terrein van de sociale zekerheid door het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer in de verzekerdenadministratie van de organen die de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten uitvoeren, alsmede enige wijzigingen in de Ziekenfondswet aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Ziekenfondswet.]

Artikel III [Vervallen per 01-01-2006]

Binnen twee maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van deze wet verzoekt een uitvoeringsorgaan de verzekerden ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten van wie het sociaal-fiscaalnummer nog niet bekend is, die bij dat uitvoeringsorgaan zijn ingeschreven, hun sociaal-fiscaalnummer binnen twee maanden na dat verzoek aan dat uitvoeringsorgaan mee te delen.

Artikel IV [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Vervallen.]

Artikel V [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel VI [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 3, eerste lid, onder b, van de Ziekenfondswet, zoals dat onderdeel luidde op de dag vóór inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing op de verzekerde die direct voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet verzekerd is op grond van het ontvangen van een halfwezenuitkering ingevolge artikel 22 van de Algemene nabestaandenwet in samenhang met artikel 24, tweede lid, van die wet zoals laatstgenoemd artikel luidt na inwerkingtreding van de Wet van 18 juni 1998 houdende wijziging van de Algemene nabestaandenwet in verband met gebleken onbillijkheden (Stb. 377), zolang hij die uitkering ontvangt, en die die uitkering toegekend heeft gekregen op of na het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

Artikel VII [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel VIII [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Ziekenfondswet, enz. (Instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen)]

Artikel IX [Vervallen per 01-01-2006]

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 21 december 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. M. Vliegenthart

Uitgegeven eerste februari 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals