Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling bedragen die op grond van artikel 90, tweede lid, onderdeel a, onder [...] van de wachtgeldfondsen en het Algemeen Werkloosheidsfonds[Regeling vervallen per 22-09-2004.]

Geldend van 23-12-2000 t/m 21-09-2004

Vaststelling bedragen die op grond van artikel 90, tweede lid, onderdeel a, onder 1°, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen ten goede komen van de wachtgeldfondsen en het Algemeen Werkloosheidsfonds

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 90, tweede lid, onderdeel a, onder 1o, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling van de bedragen bedoeld in artikel 90, tweede lid, onderdeel a, onder 1°, OOW [Vervallen per 22-09-2004]

Het bedrag, bedoeld in artikel 90, tweede lid, onderdeel a, onder 1°, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, wordt voor de kalenderjaren 1998, 1999 en 2000 telkens vastgesteld op 5 miljoen gulden.

Artikel 2. Bestemming van de bedragen [Vervallen per 22-09-2004]

Van het bedrag, bedoeld in artikel 1, wordt per kalenderjaar 80% afgedragen aan het Algemeen Werkloosheidsfonds en 20% aan de wachtgeldfondsen.

Artikel 3. Inwerkingtreding [Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 18 december 2000

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst