Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Algemene bijstandswet, enz. (verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen [...] opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene)[Regeling vervallen per 14-11-2007.]

Geldend van 01-01-2002 t/m 13-11-2007

Wet van 13 december 2000, houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te voorzien in een wettelijke regeling teneinde de aanspraak van ingezetenen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven omtrent het adres van een ingezetene;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [Vervallen per 14-11-2007]

Artikel I [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Algemene bijstandswet.]

Artikel II [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel III [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel IV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel V [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel VI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel VII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport [Vervallen per 14-11-2007]

Artikel VIII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Ziekenfondswet.]

Artikel IX [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel X [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Justitie [Vervallen per 14-11-2007]

Artikel XI [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Onderwijs, Cultuur En Wetenschappen [Vervallen per 14-11-2007]

Artikel XII [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel XIII [Vervallen per 14-11-2007]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [Vervallen per 14-11-2007]

Artikel XIV [Vervallen per 14-11-2007]

[Red: Wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen [Vervallen per 14-11-2007]

Artikel XV [Vervallen per 01-08-2001]

Artikel XVI [Vervallen per 14-11-2007]

Artikel XVII [Vervallen per 14-11-2007]

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 13 december 2000

Beatrix

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R. H. L. M. van Boxtel

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. A. F. G. Vermeend

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

Uitgegeven de dertiende februari 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals