Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit weigering rijksvergoeding WIK[Regeling vervallen per 01-01-2005.]

Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2004

Besluit van 13 december 2000, houdende regels betreffende het weigeren van vergoeding van kosten van WIK-uitkeringen aan gemeenten (Besluit weigering rijksvergoeding WIK)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 oktober 2000, Directie Bijstandszaken, Nr. BZ/B&U/2000/70430;

Gelet op artikel 38, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars;

De Raad van State gehoord (advies van 17 november 2000, Nr. W12.00.0504/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2000, Directie Bijstandszaken, Nr. BZ/ACT/00/82134A;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2005]

Vergoeding voor ten laste van de gemeente gebleven kosten wordt geweigerd, teruggevorderd of verrekend, voorzover het een uitkering betreft die is verleend in strijd met de bij of krachtens de WIK gestelde regels of die niet of niet volledig overeenkomstig de bij of krachtens de WIK gestelde regels is of wordt teruggevorderd.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voorzover als gevolg van het niet hebben voldaan aan de bij of krachtens de artikelen 6 en 30 van de WIK gestelde regels, niet kan worden vastgesteld of de ten laste gebleven kosten, uitkering betreft die is verleend in strijd met de bij of krachtens de WIK gestelde regels, of die niet overeenkomstig de bij of krachtens de WIK gestelde regels is of wordt teruggevorderd, wordt het bedrag van de te weigeren, terug te vorderen of te verreken vergoeding, vastgesteld op een percentage van de ten laste van de gemeente gebleven kosten.

 • 2 Het percentage, bedoeld in het eerste lid, is:

  • a. bij een onvolledig of niet tijdig onderzoek: 0, 0,5 of 1;

  • b. bij een of meer tekortkomingen in de administratie: 0,5 of 1.

 • 3 Indien een tekortkoming als bedoeld in het tweede lid, onder a, wordt vastgesteld in:

  • a. minder dan 15% van het betreffende bestand aan onderzoeken, dan wordt het in dat onderdeel als eerste genoemde percentage toegepast;

  • b. ten minste 15%, doch niet meer dan 50% van het betreffende bestand aan onderzoeken, dan wordt het in dat onderdeel als tweede genoemde percentage toegepast;

  • c. meer dan 50% van het betreffende bestand aan onderzoeken, dan wordt het in dat onderdeel als derde genoemde percentage toegepast.

 • 4 Indien een tekortkoming als bedoeld in het tweede lid, onder b, wordt vastgesteld in:

  • a. een gedeelte van de administratie, dan wordt het in dat onderdeel als eerste genoemde percentage toegepast;

  • b. de gehele administratie, dan wordt het in dat onderdeel als tweede genoemde percentage toegepast.

 • 5 Indien een tekortkoming als bedoeld in het tweede lid, betrekking heeft op een deel van het vergoedingsjaar, wordt het bedrag, bedoeld in het tweede lid, naar evenredigheid vastgesteld.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2005]

De artikelen 2 en 3 zijn niet van toepassing voorzover naar het oordeel van Onze Minister:

 • a. de tekortkomingen van bijzondere aard of geringe betekenis zijn;

 • b. de gemeente zich voldoende heeft ingespannen om de tekortkomingen op te heffen.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit weigering rijksvergoeding WIK.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 2000

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de achtentwintigste december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals