Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing Stichting Denktank in de Autobranche (Stidenda) als organisatie die de belangen van de automobielbranche behartigt

Geldend van 21-12-2000 t/m heden

Aanwijzing Stichting Denktank in de Autobranche (Stidenda) als organisatie die de belangen van de automobielbranche behartigt

Artikel 1

 • 1 Als organisatie die de belangen van de automobielbranche behartigt, aan welke gegevens uit het kentekenregister kunnen worden verstrekt, wordt aangewezen: de Stichting Denktank in de Autobranche.

 • 2 De verstrekking van de gegevens uit het kentekenregister heeft geen betrekking op:

  • a. naam-, adres- en woonplaatsgegevens;

  • b. overige direct aan de geregistreerde natuurlijke persoon gerelateerde informatie.

Artikel 2

De verstrekking van de in artikel 1 bedoelde gegevens aan de Stichting Denktank in de Autobranche geschiedt slechts voor zover de Stichting Denktank in de Autobranche deze gegevens behoeft voor de volgende doeleinden:

 • 1. wetenschappelijk onderzoek en statistiek, en

 • 2. het beheer van de volgende voertuiginformatiesystemen van de Stichting Denktank in de Autobranche of van derden ten behoeve van de automobielbranche:

  • a. veiligheids- en milieu-inspecties;

  • b. systemen voor de controle van kilometerstanden van voertuigen;

  • c. systemen voor het overschrijven van de motorrijtuigenbelasting;

  • d. systemen voor het bevragen van gegevens omtrent de belasting van voertuigen;

  • e. systemen waarin productinformatie, technische gegevens en prijzen van voertuigen zijn opgenomen;

  • f. systemen die gericht zijn op het aanmelden van uit te voeren onderhoud en reparaties alsmede het monteren van banden aan voertuigen;

  • g. systemen die gericht zijn op het completeren van voertuiginformatiesystemen;

  • h. systemen die gericht zijn op het in de bedrijfsvoorraad nemen en uit de bedrijfsvoorraad halen en/of afmelden van voertuigen;

  • i. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de waarde van gebruikte voertuigen (occasions);

  • j. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de juiste uitvoering van gebruikte voertuigen (occasions);

  • k. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de juiste uitvoering van een voertuig ten behoeve van voertuigverzekeringen en voertuigfinancieringen;

  • l. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de juiste uitvoering van het voertuig ten behoeve van het inzetten van gebruikte onderdelen verkregen via demontage;

  • m. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de juiste uitvoering van een voertuig ten behoeve van import/export;

  • n. systemen die gericht zijn op het vaststellen van de juiste uitvoering van het voertuig ten behoeve van het monteren van de juiste banden.

Artikel 3

 • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze beschikking wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 2000

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos