Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2001 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2003.]

Geldend van 01-01-2001 t/m heden

Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2001 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Artikel 1

  • 1 Het normbedrag dat geldt voor de bepaling van de hoogte van het voorschot dat in elk kwartaal wordt verstrekt aan door de raad ingeschreven advocaten wordt vastgesteld op f 1.175,-.

  • 2 Het kwartaalvoorschot bedraagt niet meer dan f 73.500,-.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2001.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2001 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 december 2000

De

Staatssecretaris

voornoemd,

M.J. Cohen