Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (onderbrengen overheidspersoneel in sector Rijk)

Geldend van 31-12-2002 t/m heden

Besluit van 8 december 2000, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten in verband met het onder de Ziektewet en de Werkloosheidswet brengen van het overheidspersoneel in de sector Rijk

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 juli 2000, AD2000/U76152, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Personeelsmanagement Rijksdienst, mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 5 oktober 2000, nr. W04.00.0286/l);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 november 2000, nr. AD2000/U97786, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Personeelsmanagement Rijksdienst, mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Red: Wijzigt het Algemeen Rijksambtenarenreglement.]

ARTIKEL II

[Red: Wijzigt het Ambtenarenreglement Staten-Generaal.]

ARTIKEL III

[Red: Wijzigt het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken.]

ARTIKEL IV

[Red: Wijzigt het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.]

ARTIKEL V

[Red: Wijzigt de Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk.]

ARTIKEL VI

[Red: Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit 1989.]

ARTIKEL VII

[Red: Wijzigt het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk.]

ARTIKEL VIII

[Red: Wijzigt het Rijkswachtgeldbesluit 1959.]

ARTIKEL IX

[Red: Wijzigt de Uitkeringsregeling 1966.]

ARTIKEL X

[Red: Wijzigt de Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel.]

ARTIKEL XI [Vervallen per 31-12-2002]

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 december 2000

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de eenentwintigste december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals